Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων :  Υποστηρικτικές Εμπειρογνωμοσύνες για τη δημιουργία γνωσιακής βάσης
H Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς  διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με τίτλο "Υποστηρικτικές Εμπειρογνωμοσύνες για τη δημιουργία γνωσιακής βάσης" στο  πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ (ΟΠΣ 5074690), προϋπολογισμού 144.511,29€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

​​
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 144.511,29 (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) //179.194,00(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
                           CPV  : 73000000-20/Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών
Κριτήριο Επιλογής Αναδόχου :  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών : 7-10-2022 ώρα 11:00πμ

Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού   : 7-10-2022  ώρα 13:00μμ
Διάρκεια παροχής                      :  9 Μήνες 
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις