Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής δημόσιος διαγωνισμός αρ. 3/2023 «Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου», στο πλαίσιο υλοποίησης του ενταγμένου στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 "Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου" του χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020" έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" με ακρωνύμιο "TheRout_Net"» (Κωδικός MIS: 5041731).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι έξι (26) προθηκών έκθεσης αρχαιολογικών ευρημάτων, αυτοφωτιζόμενων, αεροστεγών και ανοιγόμενων, κλιματιζόμενων των οκτώ  (8) εξ αυτών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ/ ΔΑΜΕΕΠ/ ΤΑΜΣ/ 175285/ 122769/ 3107/ 1698/ 04.04.2019 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6Ο1Β4653Π4-Ψ4Θ) Έγκριση της Μουσειολογικής - Μουσειογραφικής μελέτης για την επέκταση της έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ (248.822,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 200.662,90€, Φ.Π.Α.: 48.159,10 €).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" με ακρωνύμιο TheRout_Net, Κωδικό ΟΠΣ: 5041731 και Κωδικό Έργου 2019ΣΕ31460005 της ΣΑΕ 314/6, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) (Τομέας: Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 2014-2020 - Ελλάδα-Ιταλία) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), στην οποία έχει λάβει αρ. συστήματος 1709001. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους  ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 και τοπική ώρα 14:00.​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις