Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Παραγωγή αντιγράφων αρχιτεκτονικών μελών και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό παντογράφο» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Παραγωγή αντιγράφων αρχιτεκτονικών μελών και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό παντογράφο»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (επί τη βάσει της τιμής).

Αντικείμενο του εν θέματι διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου για την «Παραγωγή αντιγράφων αρχιτεκτονικών μελών και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό παντογράφο» για τις ανάγκες της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση του σκηνικού οικοδομήματος, η παραγωγή τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων αρχιτεκτονικών μελών και συμπληρωμάτων καθώς και η επεξεργασία των αντιγράφων τους σε ηλεκτρονικό παντογράφο (διαμόρφωση 90 πώρινων και 93 μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών και συμπληρωμάτων) για τις ανάγκες της αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. Η προμήθεια των όγκων φαιόγκριζου μαρμάρου και του πωρολίθου αποτελούν αντικείμενο άλλης σύμβασης (Υποέργο 7), όπως και οι μεταφορές αυτών (Υποέργο 9)

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια δεκαεπτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (1.626.617,52 €). συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ,προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ένα εκατομμύριο τριακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (1.311.788,32 €)

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5041781)  «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας –  Ε φάση» και με ενάριθμο κωδικό 2019ΕΠ00610014, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας  2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

​Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022 και τοπική ώρα 15:00.

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις