Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης-στερέωσης» για το Υποέργο 1 με τίτλο «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ακρόπολης αρχαίας Φαρσάλου, Δ. Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας, Β΄Φάση» ( MIS 5066780)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό κατώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (επί τη βάσει της τιμής).​

Αντικείμενο του εν θέματι διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης-στερέωσης» για τις ανάγκες των εργασιών αποκατάστασης -στερέωσης των αρχαιολογικών καταλοίπων στην ακρόπολη αρχαίας Φαρσάλου.

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι εξήντα χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (60.760€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ,προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: σαράντα εννέα χιλιάδες ευρώ (49.000,00€)

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5066780)  «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ακρόπολης αρχαίας Φαρσάλου, Δ. Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας, Β΄Φάση» και με ενάριθμο κωδικό 2021ΕΠ00610036, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας  2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και τοπική ώρα 15:00.​

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις