Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια α)φαιόγκριζου μαρμάρου, β) πωρόλιθου» στο πλαίσιο του Υποέργου 5 με τίτλο «Προμήθεια α)φαιόγκριζου μαρμάρου, β) πωρόλιθου» του έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση» (MIS 5041781)
​Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (επί τη βάσει της τιμής).
 
Αντικείμενο του εν θέματι διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια α)φαιόγκριζου μαρμάρου, β) πωρόλιθου» για τις ανάγκες της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια όγκων φαιόγκριζου μαρμάρου και πωρόλιθου  για τις ανάγκες της αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας (σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος). Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι τριακόσιες πέντε χιλιάδες τριακόσια οκτώ ευρώ (305.308,00 €). συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ,προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια δεκαέξι ευρώ και δεκατρία λεπτά (246.216,13 €)
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5041781)  «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας –  Ε φάση» και με ενάριθμο κωδικό 2019ΕΠ00610014, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας  2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).
 
Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022 και τοπική ώρα 15:00.
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις