Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάρτηση μελέτης και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Εγκατάσταση πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά».

Η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων ανακοινώνει την ανάρτηση, στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ, της μελέτης και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Εγκατάσταση πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά», στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016.

Η διακήρυξη και τα αντίστοιχα έγγραφα της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, καταχωρήθηκαν στις 03/08/2022 στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 191195 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ​

Ημερομηνία:

04/08/2022 -

Τόπος:

  • Μυστράς, Λακωνίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ημερομηνία Έκδοσης:

04/08/2022

Έτος:

2022
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις