Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Απόφαση Ακύρωσης διενέργειας του Δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού "Καινοτόμες δράσεις για την ψηφιακή προβολή του Μουσείου Ελληνικών Λαικών Μουσικών Οργάνων "Φοίβος Ανωγειανάκης" - Κέντρο Εθνομουσικολογίας με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών

​Ακύρωση της διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με αριθμό συστήματος Α/Α 158368 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την επιλογή Αναδόχου, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις για την ψηφιακή προβολή του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης»-Κέντρο Εθνομουσικολογίας με τη χρήση νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5076404,της ομώνυμης Πράξης, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3α και παρ. 8 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την ΚΥΑ 76928 (ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021), καθώς και του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις