Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός «Kατασκευή μαρμάρινης φιάλης στο κέντρο του Νότιου Προαυλίου χώρου της Μονής» για το Υποέργο 1 του έργου «Διαμόρφωση Προαύλιου Μονής Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο Λάρισας» ( MIS 5068872)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό κατώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (επί τη βάσει της τιμής).

Αντικείμενο του εν θέματι διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου για την «Kατασκευή μαρμάρινης φιάλης στο κέντρο του Νότιου Προαυλίου χώρου της Μονής» για τις ανάγκες της διαμόρφωσης του Προαύλιου της Μονής Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο Λάρισας.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η κατασκευή μιας φιάλης οκταγωνικής κάτοψης, πλευράς 1,50μ. πλάτους 3,00μ. (αξονική απόσταση κιόνων) και ύψους 5,00μ., τοποθετημένη πάνω σε βάθρο ύψους 30εκ. σε κεντρικό σημείο του νότιου προαύλιου χώρου της Μονής Αγίου Δημητρίου.  Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€).

​Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5068872)  «Διαμόρφωση Προαύλιου Μονής Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο Λάρισας» και με ενάριθμο κωδικό 2021ΕΠ00610037, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας  2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

​Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και τοπική ώρα 15:00.

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις