Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για το Υποέργο 1 με τίτλο «Διαμόρφωση Προαύλιου Μονής Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο Λάρισας» του έργου «Διαμόρφωση Προαύλιου Μονής Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο Λάρισας» ( MIS 5068872)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό κατώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (επί τη βάσει της τιμής).

Αντικείμενο του εν θέματι διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια σχιστολιθικών πλακών» για τις ανάγκες της διαμόρφωσης του Προαύλιου της Μονής Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο Λάρισας.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια σχιστολιθικών πλακών (πέτρας (σχιστολιθική πλάκα) ορθογωνισμένης Πηλίου από σχιστολιθικό πέτρωμα μονόχρωμη γκρι –πράσινη πάχους 2 – 4 εκ.) για την πλακόστρωση του προαύλιου χώρου της Μονής του Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο Λάρισας. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (55.000€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ,προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: σαράντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά  (44.354,84€)

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5068872)  «Διαμόρφωση Προαύλιου Μονής Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο Λάρισας» και με ενάριθμο κωδικό 2021ΕΠ00610037, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας  2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

​Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και τοπική ώρα 15:00.

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις