Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για το Υποέργο 5 με τίτλο «Επεξεργασία μαρμάρου σε ηλεκτρονικό παντογράφο»του έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση» (MIS 5041781)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (επί τη βάσει της τιμής).

​Αντικείμενο του εν θέματι διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου για την «Επεξεργασία μαρμάρου σε ηλεκτρονικό παντογράφο» για τις ανάγκες της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η επεξεργασία επιλεγμένων όγκων μαρμάρου σε ηλεκτρονικό παντογράφο υψηλής ακρίβειας για τη διαμόρφωση νέων αρχιτεκτονικών μελών (240 εδωλίων) για την αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. Η συνολική επιφάνεια προς επεξεργασία ανέρχεται στα 513,6 m2. Η επεξεργασία θα γίνει βάσει ψηφιακών αρχείων τρισδιάστατων μοντέλων και ηλεκτρονικών σχεδίων που θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι οκτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα ένα ευρώ και δώδεκα λεπτά (886.191,12€). συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ,προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: επτακόσιες δεκατέσσερεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά  (714.670,26 €)

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5041781)  «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας –  Ε φάση» και με ενάριθμο κωδικό 2019ΕΠ00610014, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας  2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

​Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 και τοπική ώρα 15:00.

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις