Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αποτελέσματα της αριθ.ΕΣΗΔΗΣ 21DIAB000021174 δημόσιας διαβούλευσης για την «Ψηφιακή περιήγηση στο πολιτιστικό απόθεμα της αρχαίας και βυζαντινής Μεσσηνίας»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς τα αποτελέσματα, όπως αυτά προέκυψαν, επί της αριθ.ΕΣΗΔΗΣ 21DIAB000021174 διαδικασίας ανοικτής  Δημόσιας Διαβούλευσης μη δεσμευτικής συμμετοχής, η οποία διήρκησε από 3-12-2021 έως 17-12-2021 για την «Ψηφιακή περιήγηση στο πολιτιστικό απόθεμα της αρχαίας και βυζαντινής Μεσσηνίας» με κωδικό ΟΠΣ 5073335, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.​

Συγκεκριμένα υποβλήθηκε στις 16-12-2021 ένα (1) σχόλιο στον ιστότοπο
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm;jsessionid=
P1LQhQhcVdnQZ2glPTFkgQ0sNG1cFJmXp4Tyz77pGRz8hQXzBtyh!-912216421?execution=e1s1
 (Διαβουλεύσεις) από την εταιρεία NEXTCOM ΑΕ που αφορά στο άρθρο «2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα» του σχεδίου διακήρυξης και έχει ως εξής:

«Αναφορικά με τα προσόντα και την εμπειρία που πρέπει να διαθέτουν τα μέλη της Ομάδας Έργου, σας παραθέτουμε παρακάτω ​προτάσεις οι οποίες έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν την απαιτούμενη επάρκεια προσόντων και εμπειρίας της Ομάδας Έργου που πρόκειται να υλοποιήσει ένα τόσο σύνθετο και απαιτητικό έργο όπως το προκηρυσσόμενο, αλλά και να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό, ήτοι:

Ο Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου, αρκεί να έχει τα αντίστοιχα προσόντα με τον Υπεύθυνο Έργου, δηλ. πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον. Επιπρόσθετα η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας θα του προσδώσει περαιτέρω ευελιξία στην άσκηση των καθηκόντων του.

Προτείνουμε το στέλεχος να διαθέτει τα παρακάτω

• 1 Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου που να διαθέτει πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, με αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία ως Υπεύθυνος ή Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου ευρωπαϊκών ή/και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή/και έργων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και με άριστη γνώση αγγλικής και καλή γνώση γαλλικής γλώσσας. Απαραίτητη είναι η εμπειρία σε 3 αντίστοιχα έργα με το παρόν και η οποία να συμπεριλαμβάνει αθροιστικά την ψηφιοποίηση πολιτισμικού / ιστορικού αρχείου, τεκμηρίωση και οπτική αναγνώριση, προμήθεια εξοπλισμού, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, ανάπτυξη 3D μοντέλων και εικονικές περιηγήσεις. Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου οφείλει να αποτελεί στέλεχος του Φορέα του υποψηφίου ή στην περίπτωση Ένωσης Εταιριών στέλεχος του επικεφαλής Φορέα της Ένωσης.

Για τον Υπεύθυνο Υπολογιστικού Εξοπλισμού και Συστήματος Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου, οι σπουδές του στην Πληροφορική, σε συνδυασμό με την 10ετή επαγγελματική εμπειρία, διασφαλίζει πλήρως την ικανότητά του να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, οπότε η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών κρίνεται απαραίτητη;

Προτείνουμε το στέλεχος να διαθέτει τα παρακάτω

• 1 Υπεύθυνο Υπολογιστικού Εξοπλισμού και Συστήματος Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου με σπουδές στο αντικείμενο της Πληροφορικής, και τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των ΤΠΕ και ειδική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση τουλάχιστον ενός έργου ως Υπεύθυνος έργου.

Η επιπρόσθετη τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικών για τον Υπεύθυνο Πιλοτικής Λειτουργίας, κρίνεται απαραίτητη; Προτείνουμε το στέλεχος να διαθέτει τα παρακάτω

 • 1 Υπεύθυνο Πιλοτικής Λειτουργίας πτυχιούχο Πληροφορικής, κάτοχο Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Πληροφορική ή παρεμφερούς αντικειμένου με 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και καλή γνώση αγγλικών.

 Δεδομένου ότι το αντικείμενο του έργου άπτεται του Πολιτισμού, η κατοχή αντίστοιχου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών από τον Υπεύθυνο Δημιουργικού, θα προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία στις δημιουργικές παραγωγές; Προτείνουμε το στέλεχος να διαθέτει τα παρακάτω

 • 1 Υπεύθυνο Δημιουργικού πτυχιούχο γραφίστα, με πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό, πιστοποιημένη γνώση και αποδεδειγμένη 15ετή εμπειρία σε γραφιστικό σχεδιασμό έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

 Ειδικότερα στον τομέα της διάχυσης της πληροφορίας στο κοινό, η κατοχή από τον Ειδικό Σύμβουλο αντίστοιχης πιστοποίησης σπουδών στα ΜΜΕ, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρέστερη και πιο επιτυχημένη ενημέρωση του κοινού; Προτείνουμε το στέλεχος να διαθέτει τα παρακάτω

• 1 Ειδικό Σύμβουλο διασφάλισης ποιότητας και τήρησης προδιαγραφών, ευαίσθητων δεδομένων και διάχυσης πληροφορίας, κάτοχο πτυχίου Νομικών Επιστημών με 10ετή γενική επαγγελματική εμπειρία για την τήρηση ευαίσθητων δεδομένων και διάχυσης της πληροφορίας στο κοινό, με πιστοποιημένη γνώση σπουδών στα ΜΜΕ και με αποδεδειγμένη συμμετοχή σε τουλάχιστον 3 αντίστοιχα με το παρόν έργα και καλή γνώση αγγλικών.

Ο ευαίσθητος και κρίσιμος ρόλος του Υπευθύνου Επικοινωνίας, θεωρείται ότι απαιτεί ειδικότερη πρόσθετη αποδεδειγμένη εμπειρία ως Ειδικός Συνεργάτης σε φορείς του δημοσίου τομέα (δηλ. εμπειρία επικοινωνία εκ των έσω), προκειμένου να ανταποκριθεί με πληρότητα και επιτυχία στα καθήκοντά του; Προτείνουμε το στέλεχος να διαθέτει τα παρακάτω

 • 1 στέλεχος Υπεύθυνο Επικοινωνίας κάτοχο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ Μάρκετινγκ/Επικοινωνίας/ Διοίκησης επιχειρήσεων ή σε άλλο τομέα, με αποδεδειγμένη 10ετή εμπειρία σε ενέργειες προβολής δημοσιότητας που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο έργων συγχρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους ή/και έργα του δημοσίου τομέα, με αποδεδειγμένη 4ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη φορέων του δημοσίου τομέα ως Ειδικός Συνεργάτης στην κατάρτιση και υλοποίηση επικοινωνιακών σχεδίων και προγραμματισμού εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου και με άριστη γνώση αγγλικών.»

Συνημμένα αναρτάται στον ιστότοπο του ΥΠΠΟΑ  σχετικό αρχείο με το σχόλιο επί του σχεδίου της διακήρυξης όπως έχει υποβληθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ.​

Ημερομηνία:

20/12/2021 -

Τόπος:

  • Καλαμάτα, Μεσσηνίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα, Διενέργεια διαγωνισμού, Πολιτισμός, Πολιτιστική Διαχείριση

Ημερομηνία Έκδοσης:

20/12/2021

Έτος:

2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις