Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο διακήρυξης με τίτλο «Ψηφιακή περιήγηση στο πολιτιστικό απόθεμα της αρχαίας και βυζαντινής Μεσσηνίας»

​Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο διακήρυξης με τίτλο «Ψηφιακή περιήγηση στο πολιτιστικό απόθεμα της αρχαίας και βυζαντινής Μεσσηνίας» ​στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακή περιήγηση στο πολιτιστικό απόθεμα της αρχαίας και βυζαντινής Μεσσηνίας» με κωδικό ΟΠΣ 5073335, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
 
Ο προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στα 403.225,81€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 
Η Διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης (ήτοι μέχρι και τις 17-12-2021).
 
Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Διαβουλεύσεις  με  μοναδικό κωδικό    21DIAB000021174 και στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στη διεύθυνση www.culture.gov.gr.
 
Τα σχόλια μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης -άμεσα και αυτόματα- μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά πεδία στην Καταχώρηση Σχολίου, με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή/επικόλληση για κάθε παράγραφο ή/και άρθρο ή/και για το σύνολο του σχεδίου Διακήρυξης.
 
Επισημαίνεται ότι, γενικότερα, στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ δεν υπάρχει η δυνατότητα επισύναψης ψηφιακών αρχείων. Ανάλογα αρχεία μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο και κρίνονται σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κλπ.).
 
Επισημαίνεται, επίσης, ότι κάθε αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο Καταχώρηση Σχολίου, δεν θα πραγματοποιείται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής -εφόσον επιθυμεί την ανάρτησή τους. Σε κάθε περίπτωση, τα σχόλια που αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr κοινοποιούνται και στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη σχετική διαβούλευση.
 
Μετά το πέρας της προθεσμίας διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού διεύθυνση www.culture.gov.gr, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία, όπου και θα αναρτηθούν οι παρατηρήσεις που, τυχόν, υποβλήθηκαν.
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. ​
 
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή στη διαδικασία της ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης.​

Ημερομηνία:

03/12/2021 - 17/12/2021

Τόπος:

  • Καλαμάτα, Μεσσηνίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Δημόσιες Συμβάσεις, Διενέργεια διαγωνισμού, Πολιτισμός

Πληροφορίες για τον Πολίτη:


Ημερομηνία Έκδοσης:

03/12/2021

Έτος:

2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις