Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


«Σχεδίαση – εγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού των διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών καιυπηρεσιών» στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη και προβολή μουσείων και μνημείων Χίου μέσω διαδραστικών ψηφιακώνεφαρμογών και υπηρεσιών» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5030354

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, σε συνέχεια της διατύπωσης θετικής γνώμης υπ’ αριθμ. 1745/02.07.2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το σχέδιο του τεύχους διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο «Σχεδίαση – εγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού των διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών» του έργου: «Ανάδειξη και προβολή μουσείων και μνημείων Χίου μέσω διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5030354 προϋπολογισμού 321.935,48 € χωρίς Φ.Π.Α., προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Σχεδίαση – εγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού των διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών», με CPV: 72212520-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων, CPV: 31710000-6 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, CPV: 51612000-5 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού και επεξεργασίας πληροφοριών, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020» με τα ακόλουθα στοιχεία:

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος, Κάστρο Χίου.
Προϋπολογισμός / Πηγή χρηματοδότησης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (399.200,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κωδ. ΣΑΕΠ 0881. Το έργο χρηματοδοτείται από το ​Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο 2014-2020” (κωδικός εναρίθμου 2019ΕΠ08810018).
Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
Συμβατικά τεύχη
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το τεύχος της διακήρυξης θα δημοσιευτεί επιπλέον στον ιστότοπο του προγράμματος της Διαύγειας http://diavgeia.gov.gr και στις
ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής http:// www.culture.gr και http://www.efachi.gr.
Τρόπος - Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 10/08/2021 και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στις 13/08/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00​

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις