Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός 6/2020 για το Υποέργο 2 "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού-σχεδιασμός και εγκατάσταση λογισμικού και εφαρμογών"

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν.4412/2016, για το Υποέργο 2 "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού-σχεδιασμός και εγκατάσταση λογισμικού και εφαρμογών" του έργου: «Καινοτόμες εφαρμογές ΤΠΕ και χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς με στόχο την Εξωστρέφεια και την ανάδειξη των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων της Περιφέρειας Κρήτης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΚΡΗΤΗ 2014-2020" με κωδικό ΟΠΣ 5031332.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 202.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 162.903,23, Φ.Π.Α. 24%: € 39.096,77).

Ταξινόμηση κατά CPV: 72262000-9 (Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού)

& 30200000-1 (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες)

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5031332) με τίτλο «Καινοτόμες εφαρμογές ΤΠΕ και χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς με στόχο την Εξωστρέφεια και την ανάδειξη των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων της Περιφέρειας Κρήτης» και με ενάριθμο κωδικό 2019ΕΠ00210027, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και τοπική ώρα 15:00.

 ​

Ημερομηνία:

16/12/2020 - 25/01/2021

Ώρα Έναρξης:

14:00

Τόπος:

  • Ηράκλειο, Ηρακλείου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

16/12/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις