Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για το Υποέργο 3 με τίτλο «Εργασίες ενεμάτωσης στην τοιχοποιία του κτηρίου του Μπεζεστενίου» του έργου «Αναστήλωση - Επανάχρηση του Κτηρίου Μπεζεστένι» (MIS 5012504)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (επί τη βάσει της τιμής).

Αντικείμενο του εν θέματι διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου για τις «Εργασίες ενεμάτωσης στην τοιχοποιία του κτηρίου του Μπεζεστενίου στην Λάρισα» για τις ανάγκες της επισκευής, συντήρησης και ενίσχυσης του κτηρίου του Μπεζεστενίου στην Λάρισα. Το προαναφερθέν αντικείμενο του είναι η εισπίεση ενέματος (με τα απαραίτητα υλικά) σε όλους τους σωληνίσκους που έχουν τοποθετηθεί από το προσωπικό της ΕΦ.Α.ΛΑΡ.  εσωτερικά και εξωτερικά των τοιχοποιών του κτηρίου του Μπεζεστενίου.  H εκτιμώμενη ποσότητα ενέματος που θα απαιτηθεί είναι 140.000 λίτρα.  . Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι εκατόν εβδομήντα τρείς χιλιάδες, εξακόσια ευρώ (173.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, προϋπολογισμός  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  24%:  εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000,00 €), και ο Φ.Π.Α. 24%: τριάντα τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ (33.600,00 € ).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5012504) «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ-ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ» και με ενάριθμο κωδικό 2018ΣΕ15510061, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης    https:// www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021 και τοπική ώρα 15:00.​

Ημερομηνία:

15/12/2020 - 29/01/2021

Τόπος:

  • Λάρισα, Λαρίσης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

15/12/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις