Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Παράταση των προθεσμιών για την διενέργεια του Διεθνούς, Δημόσιου, Ανοικτού Διαγωνισμού αρ. 1/2020 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επανέκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης αποφασίζει την παράταση, λόγω των ειδικών συνθηκών της τρέχουσας περιόδου, των προθεσμιών για τη διενέργεια του Διεθνούς, Δημόσιου, Ανοικτού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΡΟΔ/ΤΔΟΥ/611143/433296/4834/2315/03-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΤ04653Π4-1ΒΑ ) και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 101292,1, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επανέκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης, για τις ανάγκες του υποέργου 1 της πράξης» «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης και έργα προστασίας του ευρύτερου χώρου από φυσικές καταστροφές», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020), εκτιμώμενου συνολικού κόστους οκτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων και εβδομήντα ευρώ (867.070,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 699.250,00€, ΦΠΑ: 167.820,00€).

Συγκεκριμένα, οι προσφορές θα υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα χαρακτηρίζονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογηθούν.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00. Η αποσφράγιση του φακέλου των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν απολύτως τα αναφερόμενα στο Τεύχος της Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΑΤ04653Π4-1ΒΑ).

Ημερομηνία:

03/11/2020 - 11/01/2021

Τόπος:

  • Κομοτηνή, Ροδόπης

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

04/12/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις