Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επανέκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης (Υποέργο 1 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5004151)


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί η Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επανέκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης, για τις ανάγκες του υποέργου 1 του έργου «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης και έργα προστασίας του ευρύτερου χώρου από φυσικές καταστροφές» με τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, Α. Συμεωνίδη 4, ΤΚ 69132, Κομοτηνή.
 2. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ): Ημερομηνία αποστολής: 29/10/2020
 3. Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας.
 4. Είδος διαδικασίας: Διεθνής δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός, που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
 5. Τόπος υλοποίησης της σύμβασης: Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης, Δήμου Σαμοθράκης, Π.Ε. Έβρου.
 6. Κωδικός NUTS: EL511.
 7. Αντικείμενο διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επανέκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης. Συγκεκριμένα, το φυσικό αντικείμενο του Διαγωνισμού, αφορά στην προμήθεια και την εγκατάσταση προθηκών, ειδικών εκθεσιακών κατασκευών, οι οποίες περιλαμβάνουν μόνιμες εκθεσιακές κατασκευές, αναλόγια, βάσεις εκθεμάτων και στηρίξεις εξωτερικών εκθεμάτων, προπλάσματος, ειδικού εκθεσιακού φωτισμού (εντός και εκτός προθηκών) και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ψηφιακές εφαρμογές, για την οργάνωση της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης.
 8. Κωδικός CPV: 39154000-6 (εξοπλισμός εκθέσεων)
 9. Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 867.070,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 699.250,00, Φ.Π.Α. 24%: € 167.820,00).

  Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 10. Χρηματοδότηση: Η πράξη στην οποία εντάσσεται η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0311. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2018ΕΠ03110017.
 11. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 12. Παραλαβή Διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο τεύχος της Διακήρυξης από την ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr.
 13. Ενημέρωση ενδιαφερομένων: Κ. Καραμπίνα, Π. Δαλακούρα, Χ. Καραδήμα, τηλ. 25310 22411, fax 25310 21517, (07:00 – 15:00), e-mail: efarod@culture.gr.
 14. Τρόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, μέχρι και τις 8/12/2020 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών.
 15. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 14η/12/2020. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση οι Διαγωνιζόμενοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν.
 16. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 17. Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος: α) εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε έναν συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73,74 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 39 του ν. 4488/2017, β) εφόσον δεν έχει την οικονομική – χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική – επαγγελματική ικανότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού και γ) εφόσον δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
 18. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 19. Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών: Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών πραγματοποιείται στην προσφερόμενη τιμή, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, του εντύπου οικονομικής προσφοράς.
 20. Προκαταβολή: Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.
 21. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
 22. Εγγυήσεις: Οι εγγυήσεις που απαιτούνται είναι: α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού #13.985,00# ευρώ για το σύνολο της προμήθειας, β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσοστού 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και γ) Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ποσού 13.000,00€, διάρκειας ισχύος 5 ετών από την οριστική παραλαβή της προμήθειας.
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις