Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Έγκριση 2ου Πρακτικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Ψηφιοποίηση Αρχαιολογικού Υλικού και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών», του έργου «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου»

Έγκριση Πρακτικού Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς για την επιλογή Αναδόχου, με σκοπό την υλοποίηση ενός έργου ψηφιοποίησης/τεκμηρίωσης υλικού από τις συλλογές του μουσείου, τη δημιουργία μιας σύγχρονης Δικτυακής Πύλης, την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών περιήγησης και ξενάγησης στο χώρο της μόνιμης έκθεσης του ΑΜΗ, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη και το διαρκή εμπλουτισμό του συστήματος, στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ψηφιοποίηση Αρχαιολογικού Υλικού και Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών», της Πράξης «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου», με Κωδικό ΟΠΣ 5032553.

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις