Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής Δημόσιος διαγωνισμός 4/2020 για την προμήθεια: ΤΜΗΜΑ 1: "Φωτιστικά προθηκών", ΤΜΗΜΑ 2: "Προθήκες και μουσειοκατασκευές" και ΤΜΗΜΑ 3: "Στηρίξεις εκθεμάτων", στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ"

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια: ΤΜΗΜΑ 1: "Φωτιστικά προθηκών", ΤΜΗΜΑ 2: "Προθήκες και μουσειοκατασκευές" και ΤΜΗΜΑ 3: "Στηρίξεις εκθεμάτων", στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ" (υποέργα Α/Α 2, 3 & 4 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5008961) , του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΚΡΗΤΗ 2014-2020".

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.734.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 1.398.548,38, Φ.Π.Α. 24%: € 335.651,62).

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τρία (3) τμήματα με τον αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισμό:

ΤΜΗΜΑ 1: «Φωτιστικά σώματα», εκτιμώμενης αξίας € 241.935,48 πλέον Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 2: «Προθήκες και μουσειοκατασκευές», εκτιμώμενης αξίας € 1.057.419,35 πλέον Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 3: «Στηρίξεις εκθεμάτων», εκτιμώμενης αξίας 99.193,55€ πλέον Φ.Π.Α.

Ταξινόμηση κατά CPV: 39154000-6 (εξοπλισμός εκθέσεων).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5008961) με τίτλο «Οργάνωση Μόνιμης Έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσαράς» και με ενάριθμο κωδικό 2019ΕΠ00210071, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 και τοπική ώρα 15:00.

 

Ημερομηνία:

18/09/2020 - 29/10/2020

Ώρα Έναρξης:

15:00

Τόπος:

  • Μοίρες, Ηρακλείου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

18/09/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις