Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για τη μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών (Υποέργο 4) από το παλαιό κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων στο νέο και εγκατάσταση ευρημάτων αποθηκών (MIS 5007851)

ΕΕ-ΠΤΑ (no borders).jpg         EFACHANION_LOGO_EPK.jpg        ΕΣΠΑ (no borders).jpg

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων προκηρύσσει τον Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 93.489,71€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), που αφορά στην επιλογή Αναδόχου για τη μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών από το παλαιό κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων στο νέο, και την εγκατάσταση ευρημάτων αποθηκών, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Αναθέτουσα Αρχή:

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς/Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

-Ταχυδρομική Διεύθυνση: Στοά Βαρδινογιάννη, 4ος όροφος | 731 34, Χανιά

-Τ.: +302821094487 | F.: +302821044418 | E.: efacha@culture.gr

- Κωδικός NUTS: EL434

2. Δημοσίευση στην ΕΕΕΕ:

-Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην ΕΕ: 25/08/2020 | 12:02

-Αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ: NOTICES-epapadopoulou/2020-111522 (προσωρινός αριθμός αναφοράς)

3. Πληροφορίες για τη Διακήρυξη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διαδρομή:

Αρχική > Ενημέρωση > Ανακοινώσεις-Διαγωνισμοί > Διεθνείς Διαγωνισμοί https://www.culture.gr/el/information/SitePages/international_competitions.aspx στις 27/08/2020

4. Τύπος Σύμβασης: Παροχή Υπηρεσιών

5. Αντικείμενο του εν θέματι Διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή Αναδόχου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών (α) συσκευασίας και μεταφοράς αρχαιοτήτων από τους χώρους του παλαιού κτηρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων (τωρινοί εκθεσιακοί χώροι, αποθήκες, εργαστήριο, αυλή) στο νέο κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων στην περιοχή «Χαλέπα», (β) αποσυσκευασίας τους, και (γ) τοποθέτησής τους στον χώρο των αποθηκών και τον εκθεσιακό χώρο του μουσείου, για τις ανάγκες υλοποίησης του 4ου Υποέργου με τίτλο «Μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών από το παλαιό κτήριο του Μουσείου στο νέο και εγκατάσταση ευρημάτων αποθηκών», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Οργάνωση μόνιμης έκθεσης Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών» και με κωδικό MIS 5007851, για λογαριασμό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.

Η μεταφορά των αρχαίων αντικειμένων θα πραγματοποιηθεί σε δυο (2) χρονικές φάσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • Α΄ ΦΑΣΗ | Σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά, αποσυσκευασία και τοποθέτηση στους χώρους του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων επί της οδού Σκρα –καθ’ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής– όλων των αρχαίων αντικειμένων από τις προθήκες του εκθεσιακού χώρου 1, επίσης, των πίθων, των λαρνάκων, των γλυπτών και των ψηφιδωτών από τον εκθεσιακό χώρο 1, καθώς και όλων των λίθινων αντικειμένων από τον χώρο 8 του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων επί της οδού Χάληδων.

 • Β΄ ΦΑΣΗ | Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά, αποσυσκευασία και τοποθέτηση στους χώρους του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων επί της οδού Σκρα –καθ’ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής– όλων των αρχαίων αντικειμένων από τις προθήκες του εκθεσιακού χώρου 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων επί της οδού Χάληδων.


6. Κοινό λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV): 60161000-4 Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων

7. Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό δεκαπέντε χιλιάδων, εννιακοσίων είκοσι επτά και είκοσι τεσσάρων λεπτών του ευρώ (115.927,24€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, [προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 24%: ενενήντα τρεις χιλιάδες, τετρακόσια ογδόντα εννέα και εβδομήντα ένα λεπτά του ευρώ (93.489,71€) | ύψος Φ.Π.Α. 24%: είκοσι δυο χιλιάδες, τετρακόσια τριάντα επτά και πενήντα τρία λεπτά του ευρώ (22.437,53€).

8. Διάρκεια της Σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

9. Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στους χώρους του παλαιού και του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων. Ο χρόνος και ο τρόπος παράδοσης, καθώς και ο χρόνος παραλαβής των υπηρεσιών ορίζονται αναλυτικά στη Διακήρυξη, καθώς και στο συνημμένο σχέδιο της Σύμβασης, που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του υποψήφιου Αναδόχου.

10. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.

11. Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον εν θέματι Διαγωνισμό είναι οι εξής:

 • Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σχετικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α. 24%), ήτοι στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων εξήντα εννέα και εβδομήντα εννέα λεπτών του ευρώ (1.869,79€).
 • Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης απαιτείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72§1β του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και κατατίθεται πριν ή/και κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

12. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), συγκεκριμένα της ΣΑΕΠ-002/1 και με ενάριθμο Κωδικό Πράξης Κ.Α. 2017ΕΠ00210015500785 (MIS 5007851), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο «Κρήτη 2014-2020».

13. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σχετικής Σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε (α) κράτος-μέλος της Ένωσης, (β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), (γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια Σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και (δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της σχετικής παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

14. Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων απαιτείται:

 • να διαθέτουν τεκμηριωμένη συναφή επαγγελματική δραστηριότητα σε επιτυχημένη εκτέλεση παρόμοιων υπηρεσιών. Ως αντίστοιχες υπηρεσίες θεωρούνται οι μεταφορές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης
 • η επιτυχής εκτέλεση, τουλάχιστον, δύο (2) δημοσίων ή ιδιωτικών παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο έργων, που πραγματοποιηθήκαν κατά την τελευταία πενταετία και συνοδεύονται από βεβαιώσεις Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. Η συνολική αξία αυτών (συνολική συμβατική αξία) θα πρέπει να ανέρχεται, τουλάχιστον, στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε Φ.Π.Α.
 • για την ασφαλή συσκευασία και εγκιβωτισμό των αρχαιοτήτων να έχουν στο δυναμικό τους, τουλάχιστον, δύο (2) συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης που να διαθέτουν (α) τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, (β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και (γ) εγγραφή στο Μητρώο του ΥΠ.ΠΟ.Α.
 • να διαθέτουν ένα (1) εξειδικευμένο φορτηγό, το οποίο να είναι αποκλειστικά όχημα μεταφοράς αντικειμένων και έργων τέχνης, εξοπλισμένο με:
 1. Σύστημα παρακολούθησης μέσω δορυφόρου.
 2. Ειδικές αναρτήσεις για την απορρόφηση των κραδασμών.
 3. Ειδικά συστήματα ανάρτησης εντός των φορτηγών, με τα οποία να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσδεση κατά τη μεταφορά των αρχαιοτήτων.


15. Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία

16. Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής.

17. Παραλαβή τεύχους Διακήρυξης 02/2020:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος της εν θέματι Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον εν θέματι Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.promitheus.gov.gr) ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gov.gr), καθώς και από την ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (https://diavgeia.gov.gr).

18. Ο εν θέματι Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 16:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα).

19. Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της εν θέματι Διακήρυξης μέχρι και τη δέκατη (10η) ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 16:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα). Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του εν θέματι Διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

20. Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία:

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον ηλεκτρονικό τόπο του Διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (*pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

21. Γλώσσα διενέργειας του εν θέματι Διαγωνισμού και εκτέλεσης της σχετικής Σύμβασης είναι η ελληνική. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

22. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς:

Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του εν θέματι Διαγωνισμού. Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτονται.

23. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr) την Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020»Αναλυτικά στοιχεία του Διαγωνισμού μέσα από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) - Προμήθειες και Υπηρεσίες >>εδώ<<

Ημερομηνία:

27/08/2020 -

Τόπος:

 • Χανιά, Χανίων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, Αρχαιότητες, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Δημόσια Διοίκηση, Δημόσιες Συμβάσεις, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, Διενέργεια διαγωνισμού, Διοικητικές Διαδικασίες, Ευρωπαικά και Διεθνή Αναπτυξιακά Προγράμματα, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Μουσεία, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ, Πολιτισμός, Πολιτιστική Διαχείριση, Πολιτιστικοί χώροι (γενικά), Προκηρύξεις, Συγχρηματοδοτούμενα έργα, Συλλογές αρχαίων

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Στοά Βαρδινογιάννη, 4ος όροφος

731 34, Χανιά Κρήτης

+302821094487 (τηλ.)

+302821044418 (fax)

efacha@culture.gr (email

Ημερομηνία Έκδοσης:

27/08/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις