Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠH ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ

​Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του Ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
1
[Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου
1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων
της Α.Ε.Π.Π. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
 Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ
7/Α/22-01-2018)
2
[Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
 Τον Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
 Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/2-2-
2018 απόφαση τοποθέτησης της Ολυμπίας Βικάτου, μόνιμης υπαλλήλου του
ΥΠ.ΠΟ.Α., του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων/Προϊστορικών - Κλασικών, με βαθμό Α΄,
στη θέση της Προϊσταμένης οργανικής Μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος (ΑΔΑ: 974Ν4653Π4-2ΜΛ).
 Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-20 (ΦΕΚ 912/Β/19-3-20)
Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων
Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών
Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών
αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών
Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
 Το Π.Δ. 24/2019 - ΦΕΚ Α 39/04.03.2019 - Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών
Έργων.
 Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΙΤ/693666/494310/7108/13-12-19
(ΑΔΑ: Ψ0Μ04653Π4-Θ4Φ) απόφαση σύστασης – συγκρότησης επιτροπής για τη
διενέργεια διαγωνισμού και αξιολόγηση προσφορών για την ανάθεση της
«Προμήθειας και εγκατάστασης προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών
Ξενοκρατείου» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 του Έργου «Αποκατάσταση
Ξενοκρατείου κτηρίου στο Μεσολόγγι και μετατροπή του σε μουσείο» με κωδικό
ΟΠΣ 5009852.
 Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΙΤ/212982/146421/2491/13-5-20 (ΑΔΑ:
ΨΩ8Ζ4653Π4-5Ι7) Τροποποίηση απόφασης σύστασης – συγκρότησης επιτροπής για
τη διενέργεια διαγωνισμού και αξιολόγηση προσφορών για την ανάθεση της
«Προμήθειας και εγκατάστασης προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών
Ξενοκρατείου» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 του Έργου «Αποκατάσταση
Ξενοκρατείου κτηρίου στο Μεσολόγγι και μετατροπή του σε μουσείο» με κωδικό
ΟΠΣ 5009852 (τεύχος διακήρυξης 2/2020)
 Την με αρ. Πρωτ. 4700/28-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΗ0Ξ7Λ6-ΥΦ1) Απόφαση Ένταξης της
Πράξης «Αποκατάσταση Ξενοκρατείου κτηρίου στο Μεσολόγγι και μετατροπή του σε
μουσείο» με Κωδικό ΟΠΣ 5009852 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα
2014-2020».
 Την με αρ. πρωτ. 718/06-03-2018 (ΑΔΑ:6ΚΙΚ7Λ6-ΠΦΖ), Απόφαση Τροποποίησης
της Πράξης «Αποκατάσταση Ξενοκρατείου κτηρίου στο Μεσολόγγι και μετατροπή
του σε μουσείο» με Κωδικό ΟΠΣ 5009852 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική
Ελλάδα 2014-2020».
 Την με αρ. Πρωτ. 802/20-2-20 (ΑΔΑ: Ω0Ζ57Λ6-808) Απόφαση 2η Τροποποίησης της
Πράξης «Αποκατάσταση Ξενοκρατείου κτηρίου στο Μεσολόγγι και μετατροπή του σε
3
[Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
μουσείο» με Κωδικό ΟΠΣ 5009852 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα
2014-2020».
 Την με αρ. πρωτ. 37171/09-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΒΧΙ46ΜΤΛΡ-ΝΣ3) Απόφαση Εγγραφής
του έργου «Αποκατάσταση Ξενοκρατείου κτηρίου στο Μεσολόγγι και μετατροπή του
σε μουσείο» σε ΣΑΕ (με ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ:
20REQ006693846 2020-05-12).
 Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/19803/10985/747/449/23-1-15 Υ.Α.
(ΑΔΑ: 7ΠΩ9Γ-Ο17) για την έγκριση της μουσειολογικής – μουσειογραφικής
μελέτης, η οποία θεωρήθηκε με το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΜΤΕ / ΔΜΕΕΜΠΚ /
405021 / 37290 / 6622 / 6-12-16 έγγραφο.
 Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΜΤΕ / ΔΜΕΕΜΠΚ / 685696 / 72628 / 6795/11-12-
19 απόφαση της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και
Πολιτιστικών κτιρίων έγκρισης της μελέτης εκθεσιακού φωτισμού και μελέτης
εφαρμογής μουσειογραφικής μελέτης για την έκθεση αρχαιολογικών συλλογών στο
«Ξενοκράτειο» κτίριο, Δήμου Μεσολογγίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το με
αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΜΤΕ / ΔΜΕΕΜΠΚ /198772 / 24326 / 2223 / 5-5-20
έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης, με το οποίο εκφράστηκε η σύμφωνη γνώμη της ως
προς σημειακές λεκτικές τροποποιήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των μελετών.
 Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ / ΔΑΜΕΕΠ / ΤΑΜΣ / 650343 / 463823 /
463823 / 10163 / 5688 / 17-12-19 απόφαση της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών
Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠΠΟΑ για την
έγκριση της μελέτης εφαρμογής μουσειολογικής – μουσειογραφικής μελέτης και
μελέτης εκθεσιακού φωτισμού για την έκθεση αρχαιολογικών συλλογών στο
Ξενοκράτειο στο Μεσολόγγι.
 Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη πράξη «Αποκατάσταση
Ξενοκρατείου κτηρίου στο Μεσολόγγι και μετατροπή του σε μουσείο» με ενάριθμο
κωδικό πράξης «2017ΕΠ00110027» της ΣΑΕΠ0011
 Τo άρθρο 60, παρ. 1 της από 20/3/2020 Π.Ν.Π.(ΦΕΚ Α’68/2020): «Κατεπείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορω-νοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση
της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
 Το με αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/B1-B2/ΕΣΠΑ14-20/331/27/3/2020 έγγραφο της
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ με θέμα «Αντιμετώπιση θεμάτων προσλήψεων
προσωπικού στα συγχρηματοδοτούμενα έργα και δημοσίων συμβάσεων κατά την
περίοδο εξάπλωσης του Κορωνοϊού»
 Το άρθρο 41 της από 13/4/20 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 84/Α/13-4-20) «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
 Τις ενότητες Γ, Δ και Ε της με αρ. πρωτ. 2133/15-4-20 Κατευθυντήρια Οδηγία 24
(Απόφαση 01/15-4-20 της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα: "Ειδικά
4
[Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της
αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων
για την αποτροπή της διασποράς του"
 Την με αρ. πρωτ. 1812/12-5-20 θετική διατύπωση γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επί των Τευχών Δημοπράτησης για
το Υποέργο «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών μουσειακών
κατασκευών Ξενοκρατείου» Α/Α 3 της Πράξης 5009852 (διακήρυξη αρ. 2/2020).
 Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΙΤ/222260/153642/2605/18-5-20
Απόφαση (ΑΔΑ:ΩΥ9Ε4653Π4-Ξ6Β) για τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς
ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
 Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΙΤ/222255/153637/2604/18-5-20 περίληψη
της σχετικής Προκήρυξης, που δημοσιεύθηκε στην Ε.Ε.Ε. (ΑΔΑΜ:
20PROC006719872 2020-05-18) με αρ. 2020/S 096-228865, στις 21/5/20 στον ελληνικό
Τύπο και στις 18-5-20 στην ιστοσελίδα
http://www.culture.gr/el/information/SitePages/ international_competitions.aspx).
 Τις εισηγήσεις της ανωτέρω Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
προσφορών, όπως αποτυπώνεται στα με αρ. 1 / 26-6-2020, αρ. 2 / 10-7-20 και αρ. 3 /
15-7-20 Πρακτικά αυτής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την έγκριση των Πρακτικών 1, 2 και 3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή
Αναδόχου για την “Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών μουσειακών
κατασκευών Ξενοκρατείου” στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΤΡΟΠH ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ”, του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
2. Το κλείδωμα βαθμολόγησης των προσφορών, που καταχωρίστηκε για όλους τους
συμμετέχοντες προμηθευτές στην ψηφιακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ από τον πρόεδρο
του συλλογικού οργάνου (Επιτροπής) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και
Λευκάδας, με την ευθύνη των διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης που αφορά στο
Υποέργο 3, μέσω ενεργειών Διαχείρισης Ειδικών Ομάδων Βαθμολόγησης.
3. Τη συνέχεια της εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών των προμηθευτών με την επωνυμία «Α. ΛΙΓΝΟΥ & ΣΙΑ
Ε.Ε.» και «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.», οι οποίοι θα ενημερωθούν
για την ακριβή ημερομηνία και ώρα αυτής μέσω ειδικής πρόσκλησης στην ψηφιακή
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και αφού παρέλθουν, τουλάχιστον, δέκα (10) ημέρες από
την έκδοση της παρούσας απόφασης απουσία προδικαστικής προσφυγής κατά αυτής.
5
[Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί συνοδεία των Πρακτικών στον διαδικτυακό κόμβο της
εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον διαδικτυακό κόμβο του ΥΠ.ΠΟ.Α., έπειτα και από την
κοινοποίηση αυτής στους προσφέροντες/συμμετέχοντες του αντίστοιχου διαδικαστικού
σταδίου του εν θέματι διεθνούς διαγωνισμού.

Ημερομηνία:

21/07/2020 -

Τόπος:

  • Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

21/07/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις