Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για το Υποέργο 2 με τίτλο «Προμήθεια Μαρμάρου» του έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Ε φάση» (MIS 5041781)
​​​
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (επί τη βάσει της τιμής).

Αντικείμενο του εν θέματι διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Μαρμάρου» για τις ανάγκες της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.
Το προαναφερθέν συνολικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια επιλεγμένων όγκων μαρμάρου που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή νέων αρχιτεκτονικών μελών. Η συνολική ποσότητα των όγκων μαρμάρου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 109,44 m3​. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι διακόσιες σαράντα χιλιάδες, εφτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (240.768,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ,προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν  ενενήντα  τέσσερις  χιλιάδες, εκατόν εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (194.167,74€).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5041781)  «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας –  Ε φάση» και με ενάριθμο κωδικό 2019ΕΠ00610014, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας  2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020 και τοπική ώρα 15:00.

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις