Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός 2/2020 για το Υποέργο 2 «Προμήθεια Εξοπλισμού, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών », στο πλαίσιο του έργου: «Ψηφιακός οδηγός περιήγησης στο Ανάκτορο της Κνωσού και στον αρχαιολογικό πλούτο του Ηρακλείου»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν.4412/2016, για την "Προμήθεια Εξοπλισμού, Σχεδιασμό και Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών" .

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι διακόσιες δώδεκα χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (212.660,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ταξινόμηση κατά CPV: 72000000-5 "Υπηρεσίες τεχνολογίας και πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και Υποστήριξη", 30200000-1 "Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες" και 79810000-5 "Υπηρεσίες εκτύπωσης".

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5032332) με τίτλο «Ψηφιακός οδηγός περιήγησης στο Ανάκτορο της Κνωσού και στον αρχαιολογικό πλούτο του Ηρακλείου» και με ενάριθμο κωδικό 2019ΕΠ00210028, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι τη Δευτέρα, 27  Ιουλίου 2020 και τοπική ώρα 15:00.

 

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις