Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για το Υποέργο 2 με τίτλο «Ψηφιοποίηση Αρχαιολογικού Υλικού και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών», της πράξης «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου» (MIS 5032553)

To Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής).

Αντικείμενο του εν θέματι διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση ενός έργου που περιλαμβάνει εργασίες για την ψηφιοποίηση/τεκμηρίωση υλικού από τις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου (Α.Μ.Η.), τη δημιουργία μιας σύγχρονης Δικτυακής Πύλης, την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών περιήγησης και ξενάγησης στο χώρο της μόνιμης έκθεσης του Α.Μ.Η., καθώς και προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη και το διαρκή εμπλουτισμό του συστήματος. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι διακόσιες σαράντα χιλιάδες τριακόσια εξήντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (240.361,60 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (193.840,00 €).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5032553) με τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχαιολογικού υλικού και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών» και με ενάριθμο κωδικό 2019ΕΠ00210026, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και τοπική ώρα 15:00.

Ημερομηνία:

28/05/2020 - 06/07/2020

Τόπος:

  • Ηράκλειο, Ηρακλείου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

28/05/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις