Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2020 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού του έργου ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ»

​Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό σε τρία τμήματα με συνολικό προϋπολογισμό 409.677,42€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων με σκοπό την υλοποίηση μιας εφαρμογής ψηφιακού ξεναγού (τμήμα 1), τη διασύνδεση με ζεύγος οπτικών ινών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (τμήμα 2) και την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου δικτυακού και άλλου τεχνολογικού εξοπλισμού (τμήμα 3). Κριτήριο ανάθεσης για το πρώτο τμήμα του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (σταθμισμένα κριτήρια), ενώ για το δεύτερο και τρίτο τμήμα η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του έργου «ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ» (με κωδικό MIS 5026708), το οποίο είναι ενταγμένο στο  Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014 -2020» (Ε.Σ.Π.Α.2014 - 2020) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα συνημμένα αρχεία: περίληψη και τεύχος Διακήρυξης 01/2020.

Διάστημα υποβολής προσφορών:  25/05/2020 – 07/07/2020​

Ημερομηνία:

25/05/2020 - 07/07/2020

Τόπος:

  • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

25/05/2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις