Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 2 /2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

​(ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) για την “Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών Ξενοκρατείου” στο πλαίσιο του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠH ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ”  με κωδικό MIS: 5009852 CPV: 39154000 – 6 «Εξοπλισμός εκθέσεων» 

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής Προϋπολογισμός: 467.741,94 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:  26/6/2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 22/6/2020
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»​

Ημερομηνία:

19/05/2020 -

Τόπος:

  • Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

19/05/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις