Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός 1/2020 "Προμήθεια κρασπέδων για την κατασκευή διαδρομών περιήγησης επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης"

​Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια κρασπέδων για την κατασκευή διαδρομών περιήγησης επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Integrating Bulgaria – Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one sustainable thematic tourist destination – BORDERLESS CULTURE» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014 – 2020" με τα ακόλουθα στοιχεία:

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής

Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Μπουμπουλίνας 20 – 22, Τ.Κ. 10682, Αθήνα, Κωδικός NUTS: EL303, Τηλέφωνα: 2108211237, 2108847158, Fax: 2108219016, E-mail: dpkar@culture.gr, Ιστότοπος: www.culture.gr

Τόπος παράδοσης υλικών

Αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας πόλης της Αμφίπολης, ο οποίος βρίσκεται πλησίον του αρχαιολογικού μουσείου της Αμφίπολης Σερρών, στο Δήμο Αμφίπολης Σερρών - Κωδικός NUTS: EL126

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων δέκα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (35.819,88€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Αναλυτικότερα, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24%: είκοσι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα επτά ευρώ (28.887,00€), ΦΠΑ 24%: έξι χιλιάδες εννιακόσια τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (6.932,88€).

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44113000-5 Υλικά κατασκευής οδών

Πηγή χρηματοδόσης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014 - 2020» με Κωδ. ΣΑΕ 214/6. Η δαπάνη της παρούσας σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΑΕ21460000).

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης

Ολοκλήρωση της προμήθειας σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016.

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του έργου και ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (577,74€).

Γίνονται δεκτές προσφορές που θα υποβληθούν μόνο σύμφωνα με τους όρους της αρ. 1/2020 διακήρυξης και για το σύνολο των υλικών. Προσφορές που είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή για μέρος του ζητούμενου είδους και ποσότητας, καθώς και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1.β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας κάθε της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και κατατίθεται πρίν την υπογραφή της σύμβασης.

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014 – 2020.

Είδος Διαδικασίας –Kριτήρια ανάθεσης

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για ενώσεις δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος: α) εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε ένα συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73, 74 ν. 4412/2016 και άρθρο 39 ν. 4488/2017 και β) εφόσον δεν ασκεί εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, ή δεν διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σχετική με το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται στο αναλυτικό τεύχος του Διαγωνισμού.

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στο www.diavgeia.gov.gr και στο www.culture.gr

Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

02/04/2020

 

23/04/2020

27/04/2020

Ημέρα Δευτέρα

& ώρα 15:00

 

Γλώσσα (ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προφορά ή στην αίτηση συμμετοχής:

Ελληνικά

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 365 ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ. 2108211237, 2108847158, Fax: 2108219016, αρμόδιοι υπάλληλοι Ε. Λίτσος και Κ. Παπαδόπουλος.

Ημερομηνία:

23/04/2020 - 27/04/2020

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

02/04/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις