Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φερόντων στοιχείων διαδρομής επισκεπτών, κιγκλιδωμάτων και λοιπών μεταλλικών στοιχείων» σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας προκηρύσσει Ανοικτό, Δημόσιο, Διεθνή, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 209.815,76 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φερόντων στοιχείων διαδρομής επισκεπτών, κιγκλιδωμάτων και λοιπών μεταλλικών στοιχείων» στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων» του έργου «Ανάδειξη σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του» (Κωδ. Πράξης/MIS ΟΠΣ 5022250)​

Ημερομηνία:

26/03/2020 -

Τόπος:

  • Χαλκιδική, Χαλκιδικής

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών

Ημερομηνία Έκδοσης:

26/03/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις