Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων ψηφιακής προβολής στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ψηφιακές δράσεις προβολής του Αρχαιολογικού χώρου της Απτέρας με χρήση τεχνολογιών αιχμής» (MIS 5031271)

ΕΕ-ΠΤΑ (no borders).jpg         EFACHANION_LOGO_EPK.jpg        ΕΣΠΑ (no borders).jpg

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων προκηρύσσει τον Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 197.831,29 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), που αφορά στην επιλογή Αναδόχου με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων ψηφιακής προβολής του Αρχαιολογικού Χώρου της Απτέρας στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς/Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

-Ταχυδρομική Διεύθυνση: Στοά Βαρδινογιάννη, 4ος όροφος | 731 34, Χανιά

-Τ.: +302821094487 | F.: +302821044418 | E.: efacha@culture.gr

- Κωδικός NUTS: EL434

2. Δημοσίευση στην ΕΕΕΕ
-Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην ΕΕ: 14/01/2020
-Αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ: 2020/S 011-021841

3. Πληροφορίες για τη Διακήρυξη στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διαδρομή Αρχική ► Ενημέρωση ► Ανακοινώσεις-Διαγωνισμοί ► Διεθνείς Διαγωνισμοί https://www.culture.gr/el/information/SitePages/international_competitions.aspx στις 16/01/2020

4. Τύπος Σύμβασης
Παροχή Υπηρεσιών

5. Αντικείμενο του εν θέματι Διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή Αναδόχου για την ανάπτυξη και υλοποίηση (έργο) δράσεων ψηφιακής προβολής του Αρχαιολογικού Χώρου της Απτέρας στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων, με χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Το προαναφερθέν συνολικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια, ανάπτυξη και υλοποίηση των παρακάτω δώδεκα (12) ομάδων-παραδοτέων

 • Ψηφιακή επεξεργασία πρωτογενούς υλικού και αεροφωτογραφίσεις με δρόνο (Unmanned Aerial Vehicle)
 • Ανάπτυξη ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού-περιεχομένου (Story Telling Videos)
 • Ανάπτυξη δικτυακού Portal προβολής, συνοδεία συστήματος διαχείρισης περιεχομένου
 • Ανάπτυξη διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής
 • Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής περιήγησης για φορητές συσκευές με παρουσιάσεις επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality)
 • Ανάπτυξη τρισδιάστατης ψηφιακής διαδραστικής εφαρμογής περιήγησης (Interactive 3D - Virtual Reality)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού-τεχνολογικού εξοπλισμού
 • Ανάπτυξη ψηφιακού ντοκιμαντέρ
 • Μεταφράσεις στα Αγγλικά, Γαλλικά, και Γερμανικά
 • Πιλοτική λειτουργία – Εκπαίδευση προσωπικού/χρηστών
 • Εκτύπωση φυλλαδίων έργου
 • Ανάπτυξη επαυξημένου χάρτη σε διάσταση Α0

6. Κοινό λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV)

 • CPV 72000000-5: «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη»
 • CPV 30200000-1: «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες»
 • CPV 79810000-5: «Υπηρεσίες εκτύπωσης»

7. Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων, τριακοσίων δέκα και ογδόντα λεπτών του ευρώ (245.310,80€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24%: εκατό ενενήντα επτά χιλιάδες, οκτακόσια τριάντα ένα και είκοσι εννέα λεπτά του ευρώ (197.831,29€), επιπλέον του ΦΠΑ 24%: σαράντα επτά χιλιάδες, τετρακόσια εβδομήντα εννέα και πενήντα ένα λεπτά του ευρώ (47.479,51€)]

8. Διάρκεια της Σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης
Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης

9. Τα υπό προμήθεια αγαθά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα εγκατασταθούν στους χώρους του αρχαιολογικού χώρου Απτέρας στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων. Ο χρόνος, ο τόπος και τρόπος παράδοσης, καθώς και ο χρόνος παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης περιγράφονται στα άρθρα 6.2 & 6.3 της εν θέματι Διακήρυξης και ορίζονται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο της σχετικής Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου

10. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη

11. Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον εν θέματι διαγωνισμό είναι οι εξής

 • Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ήτοι του ποσού των τριών χιλιάδων, εννιακοσίων πενήντα έξι και εξήντα τριών λεπτών του ευρώ (3.956,63€)
 • Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης απαιτείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72§1β, του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και κατατίθεται πριν ή/και κατά την υπογραφή της Σύμβασης
 • Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης, προσκομίζεται από τον Ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής

12. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), συγκεκριμένα της ΣΑΕΠ-002/1 και με ενάριθμο Κωδικό Πράξης Κ.Α. 2019ΕΠ00210025 (MIS 5031271), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020»

13. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σχετικής Σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε (α) κράτος-μέλος της Ένωσης, (β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), (γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια Σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και (δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της σχετικής παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

14. Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων απαιτείται

 • Η επιτυχής εκτέλεση ενός τουλάχιστον (1) παρόμοιου με το προκηρυσσόμενο έργο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5)* ετών
 • Να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους ώστε να φέρουν σε πέρας και επιτυχώς τις απαιτήσεις του προκηρυσσόμενου έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας

Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν πριν από την τελευταία τριετία.

15. Σε ό,τι αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων για τα έτη 2016, 2017 & 2018 μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των ως άνω τριών (3) ετήσιων διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) του Έργου, ήτοι σε Π/Υ εκατό ενενήντα επτά χιλιάδων, οκτακοσίων τριάντα ένα και είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (197.831,29€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

16. Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

17. Κριτήριο κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

18. Παραλαβή τεύχους Διακήρυξης 01/2020

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος της εν θέματι Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον εν θέματι Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.promitheus.gov.gr) ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (https://www.culture.gr), καθώς και από την ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (https://diavgeia.gov.gr)

19. Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι τη Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16:00

20. Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της εν θέματι Διακήρυξης μέχρι και τη δέκατη (10η) ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16:00. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του εν θέματι Διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

21. Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (*pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών

22. Γλώσσα διενέργειας του εν θέματι Διαγωνισμού και εκτέλεσης της σχετικής Σύμβασης είναι η ελληνική. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

23. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς

Δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του εν θέματι Διαγωνισμού. Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτονται

24. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr) την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020)


Αναλυτικά στοιχεία του Διαγωνισμού μέσα από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) - Προμήθειες και Υπηρεσίες >>εδώ<<

Ημερομηνία:

16/01/2020 -

Τόπος:

 • Χανιά, Χανίων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Ανασκαφές, Αρχαιολογικοί χώροι, Αρχαιότητες, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Δημόσιες Συμβάσεις, Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, Διενέργεια διαγωνισμού, Διοικητικές Διαδικασίες, Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα, Ευρωπαικά και Διεθνή Αναπτυξιακά Προγράμματα, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ, Πολιτισμός, Πολιτιστικοί χώροι (γενικά), Προμήθειες, Συγχρηματοδοτούμενα έργα, Πληροφορία και Επικοινωνία

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Στοά Βαρδινογιάννη, 4ος όροφος

731 34, Χανιά Κρήτης

+302821094487 (τηλ.)

+302821044418 (fax)

efacha@culture.gr (email)

Ημερομηνία Έκδοσης:

16/01/2020

Έτος:

2019
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις