Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διακοπή προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση της θέσης του/της Καλλιτεχνικού Διευθυντή/Καλλιτεχνικής Διευθύντριας στο Εθνικό Θέατρο

​Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν.2190/94 και την υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ./14-6-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/271521/22652/22070/700/21-5-2019 (ΑΔΑ: 6Δ6Ρ4653Π4 -Κ13, ΦΕΚ 20/ΑΣΕΠ/29-5-2019) Υπουργική απόφαση με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή/Καλλιτεχνικής Διευθύντριας στο Εθνικό Θέατρο, καθορισμός ειδικών προσόντων και κριτήρια επιλογής» η οποία ξεκίνησε στις 5-6-2019, διακόπτεται από την 11.06.2019, (ημερομηνία δημοσίευσης του π.δ/τος 56/2019 (ΦΕΚ 97/Α/11.6.2019) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής») και συνεχίζει μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας και η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής μετατίθεται, χωρίς να προσμετράται σε αυτήν το ως άνω χρονικό διάστημα της προεκλογικής περιόδου.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν καταθέσει αιτήσεις συμμετοχής με ημερομηνία μέχρι και 10.06.2019 δεν υποχρεούνται σε υποβολή νέων αιτήσεων και συνοδευτικών δικαιολογητικών.

Αιτήσεις υποψηφιότητας που κατατέθηκαν από την 11η Ιουνίου έως σήμερα θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου μετά το πέρας της διακοπής της προθεσμίας.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τη συνέχιση της προθεσμίας και τη νέα ημερομηνία καταληκτικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Ημερομηνία:

18/06/2019 -

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ημερομηνία Έκδοσης:

18/06/2019
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις