Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός 1/2019 "Προμήθεια υλικών κατασκευής δικτύου διαδρομών περιήγησης επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης"

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

για την «Προμήθεια υλικών κατασκευής δικτύου διαδρομών περιήγησης επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης» με CPV: 44113000-5 Υλικά κατασκευής οδών, 44111000-1 Οικοδομικά υλικά, 14212200-2 Αδρανή υλικά στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Integrating Bulgaria – Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one sustainable thematic tourist destination – BORDERLESS CULTURE»

Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την επιλογή Αναδόχου/ων για την «Προμήθεια υλικών κατασκευής δικτύου διαδρομών περιήγησης επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Integrating Bulgaria – Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one sustainable thematic tourist destination – BORDERLESS CULTURE» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014 – 2020" με τα ακόλουθα στοιχεία:

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής

Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Μπουμπουλίνας 20 – 22, Τ.Κ. 10682, Αθήνα, Κωδικός NUTS: EL303, Τηλέφωνα: 2108211237, 2108847158, Fax: 2108219016, E-mail: dpkar@culture.gr, Ιστότοπος: www.culture.gr

Τόπος παράδοσης υλικών

Αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας πόλης της Αμφίπολης, ο οποίος βρίσκεται πλησίον του αρχαιολογικού μουσείου της Αμφίπολης Σερρών, στο Δήμο Αμφίπολης Σερρών - Κωδικός NUTS: EL126

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (142.740,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Αναλυτικότερα, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24%: εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εκατόν δώδεκα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (115.112,91€), ΦΠΑ 24%: είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι επτά ευρώ και εννέα λεπτά (27.627,09€) και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια γεωκυψελών για σταθεροποίηση επιφανειών», εκτιμώμενης αξίας ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (85.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (68.548,39€), ΦΠΑ 24%: δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (16.451,61€).

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια γεωυφάσματος», εκτιμώμενης αξίας πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (5.600,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι ευρώ και δεκατρία λεπτά (4.516,13€), ΦΠΑ 24%: χίλια ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (1.083,87€).

ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια κρασπέδων γκρί απόχρωσης», εκτιμώμενης αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (24.240,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (19.548,39€), ΦΠΑ 24%: τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (4.691,61€).

ΤΜΗΜΑ 4: «Προμήθεια θραυστών ασβεστολιθικών αδρανών υλικών», εκτιμώμενης αξίας δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (17.400,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: δέκα τέσσερις χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (14.032,26€), ΦΠΑ 24%: τρείς χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (3.367,74€).

ΤΜΗΜΑ 5: «Προμήθεια μαύρου τσιμέντου», εκτιμώμενης αξίας έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (4.838,71€), ΦΠΑ 24%: χίλια εκατόν εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (1.161,29€).

ΤΜΗΜΑ 6: «Προμήθεια υδράσβεστου σε σκόνη», εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τρείς χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ και τρία λεπτά (3.629,03€), ΦΠΑ 24%: οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (870,97€).

Η σύμβαση θα ανατεθεί ανά Τμήμα με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44113000-5 Υλικά κατασκευής οδών, 44111000-1 Οικοδομικά υλικά, 14212200-2 Αδρανή υλικά.

Πηγή χρηματοδόσης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014 - 2020» με Κωδ. ΣΑΕ 214/6. Η δαπάνη της παρούσας σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΑΕ21460000).

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης

Ολοκλήρωση της προμήθειας σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και η διάρκεια της σύμβασης ανά Τμήμα καθορίζεται ως ακολούθως:

Για τα Τμήματα 1 έως και 6 προβλέπεται μία παράδοση για το σύνολο της ποσότητας των αντίστοιχων υλικών, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016.

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας κάθε τμήματος της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του έργου και ανέρχεται ως ακολούθως για κάθε τμήμα της σύμβασης:

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια γεωκυψελών για σταθεροποίηση επιφανειών», στο ποσό των χιλίων τρακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (1.370,96€).

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια γεωυφάσματος»,  στο ποσό των ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (90,32€).

ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια κρασπέδων γκρί απόχρωσης», στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (390,96€).

ΤΜΗΜΑ 4: «Προμήθεια θραυστών ασβεστολιθικών αδρανών υλικών», στο ποσό των διακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (280,64€).

ΤΜΗΜΑ 5: «Προμήθεια μαύρου τσιμέντου», στο ποσό των ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (96,77€).

ΤΜΗΜΑ 6: «Προμήθεια υδράσβεστου σε σκόνη», στο ποσό των εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (72,58€).

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υλικών εκάστου προκηρυχθέντος τμημάτος. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1.β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας κάθε τμήματος της σύμβασης, (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και κατατίθεται πρίν την υπογραφή της σύμβασης.

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014 – 2020.

Είδος Διαδικασίας –Kριτήρια ανάθεσης

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για ενώσεις δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος: α) εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε ένα συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73, 74 ν. 4412/2016 και άρθρο 39 ν. 4488/2017 και β) εφόσον δεν ασκεί εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, ή δεν διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σχετική με το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται στο αναλυτικό τεύχος του Διαγωνισμού.

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Εναλλακτικά τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στο www.diavgeia.gov.gr και στο www.culture.gr

​Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

29/03/2019

 

10/05/2019

15/05/2019

Ημέρα Τετάρτη

& ώρα 15:00


Γλώσσα (ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προφορά ή στην αίτηση συμμετοχής:

Ελληνικά

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 365 ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ. 2108211237, 2108847158, Fax: 2108219016, αρμόδιοι υπάλληλοι Ε. Λίτσος, Κ. Παπαδόπουλος και Λ. Κίτσος

Ημερομηνία:

29/03/2019 - 15/05/2019

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Διενέργεια διαγωνισμού

Ημερομηνία Έκδοσης:

29/03/2019

Έτος:

2019
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις