Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, ειδικών εκθεσιακών κατασκευών και φωτισμού, μόνιμης έκθεσηςαρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης (υποέργα 4, 5 και 6 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5002187)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί η Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών μόνιμης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, η Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μαρμάρινων βάθρων, μεταλλικών κατασκευών, κρυστάλλων, ειδικών κατασκευών και ψευδότοιχων της μόνιμης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης και η Προμήθεια και εγκατάσταση φωτισμού προθηκών και ραγών φωτισμού μόνιμης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης για τις ανάγκες των υποέργων 4, 5 και 6 του έργου «Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης» με τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, Λ. Μάκρης 44, ΤΚ 68131, Αλεξανδρούπολη.
 2. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ): Ημερομηνία αποστολής 25/10/2018
 3. Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας.
 4. Είδος διαδικασίας: Διεθνής δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός, που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
 5. Τόπος υλοποίησης της σύμβασης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, ΤΚ 68131, Αλεξανδρούπολη.
 6. Κωδικός NUTS: EL511.
 7. Αντικείμενο διαγωνισμού: Η Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών μόνιμης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, η Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μαρμάρινων βάθρων, μεταλλικών κατασκευών, κρυστάλλων, ειδικών κατασκευών και ψευδότοιχων της μόνιμης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης και η Προμήθεια και εγκατάσταση φωτισμού προθηκών και ραγών φωτισμού μόνιμης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης.
 8. Κωδικός CPV: 39154000-6 (εξοπλισμός εκθέσεων)
 9. Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 770.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 620.967,74, Φ.Π.Α. 24%: € 149.032,26).

  Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τρία (3) τμήματα με τον αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισμό:

  ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών μόνιμης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης», εκτιμώμενης αξίας € 306.451,61 πλέον Φ.Π.Α.

  ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μαρμάρινων βάθρων, μεταλλικών κατασκευών, κρυστάλλων, ειδικών κατασκευών και ψευδότοιχων της μόνιμης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης», εκτιμώμενης αξίας € 177.419,36 πλέον Φ.Π.Α. 

  ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτισμού προθηκών και ραγών φωτισμού μόνιμης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης», εκτιμώμενης αξίας 137.096,77€ πλέον Φ.Π.Α.
 10. Χρηματοδότηση: Η πράξη στην οποία εντάσσεται η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Κωδ. ΣΑΕ 1141. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2016ΣΕ11410000.
 11. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ανά τμήμα ορίζεται:

  ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών μόνιμης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης», έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

  ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μαρμάρινων βάθρων, μεταλλικών κατασκευών, κρυστάλλων, ειδικών κατασκευών και ψευδότοιχων της μόνιμης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης», έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

  ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτισμού προθηκών και ραγών φωτισμού μόνιμης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης», έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 12. Παραλαβή Διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο τεύχος της Διακήρυξης από την ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr.
 13. Ενημέρωση ενδιαφερομένων: Ε. Πολυχρονάκη, τηλ. 25510 26103, fax 25510 26785, (07:00 – 15:00), e-mail: efaevr@culture.gr.
 14. Τρόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, μέχρι και τις 06/12/2018 και ώρα 13:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών.

  Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται από ένα έως και τρία, αλλά πάντα για το σύνολο των προϊόντων του κάθε τμήματος.
 15. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 12/12/2018 και ώρα 10:00. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση οι Διαγωνιζόμενοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν.
 16. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 17. Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος: α) εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε έναν συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73,74 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 39 του ν. 4488/2017, β) εφόσον δεν έχει την οικονομική – χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική – επαγγελματική ικανότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού και γ) εφόσον δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
 18. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 19. Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών: Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών πραγματοποιείται στην προσφερόμενη τιμή ανά τμήμα, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, του εντύπου οικονομικής προσφοράς.
 20. Προκαταβολή: Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.
 21. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
 22. Εγγυήσεις: Οι εγγυήσεις που απαιτούνται είναι: α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού #12.419,35# ευρώ για το σύνολο των τμημάτων, ήτοι ΤΜΗΜΑ 1: #6.129,03# ευρώ, ΤΜΗΜΑ 2: #3.548,39# ευρώ, ΤΜΗΜΑ 3: #2.741,94# ευρώ, β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσοστού 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε τμήμα και γ) Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ποσοστού 2% του συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., διάρκειας ισχύος 5 ετών από την οριστική παραλαβή της προμήθειας κάθε τμήματος.​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις