Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμών μεταφοράς φορτίων και προμήθεια περονοφόρου οχήματος, στο πλαίσιο του έργου "Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης - Φάση Α΄"

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμών μεταφοράς φορτίων και η προμήθεια περονοφόρου οχήματος. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι δύο τμήματα με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό:

ΤΜΗΜΑ 1: «Μηχανισμός γερανογέφυρας», προϋπολογισμού 129.580,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 2: «Περονοφόρο όχημα», προϋπολογισμού 12.420,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 10.016,13€, ΦΠΑ: 2.403,87€)

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται από ένα έως δύο. Πιο συγκεκριμένα, προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των τμημάτων είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα αλλά πάντα για το σύνολο των προϊόντων του κάθε τμήματος.

Ημερομηνία:

03/05/2018 - 18/06/2018

Τόπος:

 • Δωδώνη, Ιωαννίνων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Διενέργεια διαγωνισμού

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 57324. 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, ΤΚ 45221, Ιωάννινα
 2. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΕΕΕΕ): Ημερομηνία αποστολής 02-05-2018
 3. Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
 4. Είδος διαδικασίας: Διεθνής δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός, που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
 5. Τόπος υλοποίησης της σύμβασης: Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης, ΤΚ 45500, Δωδώνη, Νομός Ιωαννίνων
 6. Κριτήριο ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
 7. Κωδικός NUTS:EL 543
 8. Αντικείμενο διαγωνισμού: Η προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμών μεταφοράς φορτίων (γερανογέφυρας) και η προμήθεια περονοφόρου οχήματος 
 9. Κωδικός CPV: 42414220-9, 42418000-9
 10. Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 114.516,13 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
 11. Αρμόδιος για πληφορορίες: Α. Κάλλιοση, Π. Κατσούδας
 12. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651001053, 2651082113, 2651082213. 
 13. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: efaioa@culture.gr

Ημερομηνία Έκδοσης:

03/05/2018

Έτος:

2018
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις