Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης - φάση Α΄ στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης - Φάση Α΄» (Κωδ. πράξης 2016ΕΠ01810051)»

​Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών αποκατάστασης (Α' φάση) τα οποία απαιτούνται για την αποκατάσταση του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης. Πιο συγκεκριμένα στα υλικά περιλαμβάνονται: ασβεστόλιθος, λευκό τσιμέντο-πρόσμικτα κονιαμάτων-χρωστικές, χαλαζιακά αδρανή, ξυλεία και ειδικά μέταλλα.           ​

Ημερομηνία:

12/01/2018 - 22/02/2018

Τόπος:

 • Ιωάννινα, Ιωαννίνων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Έργα Υποδομής:

 • Δράσεις του ΥΠ.ΠΟ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης
  ​Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας της πληροφορίας για όλους ( eEurope “ An Information Society for All ”). Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Απρίλιο 2001, μετά από συνάντηση αντιπροσώπων από κράτη μέλη στο Lund , συνέταξε τις λεγόμενες Αρχές και το Πλάνο Ενεργειών του Lund ( Lund Principles & Lund Action Plan ) για την υλοποίηση κοινών στόχων για την ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι στόχοι αυτοί συνοπτικά είναι οι επόμενοι:

  •  Αύξηση της διαφάνειας των - τοπικά διεσπαρμένων - σχετικών ενεργειών και την ανταλλαγή της σχετικής εμπειρίας.

  •  Επιλογή, διάδοση και ανταλλαγή καλών πρακτικών ( good practices ).

  •  Υιοθέτηση κοινών προτύπων για την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας οδηγιών και συστάσεων.

  Σε συνέχεια της συνάντησης του Lund, το 2001, δημιουργήθηκε η Ομάδα των Εθνικών Αντιπροσώπων ( National Representatives Group , NRG ) με στόχο τον συντονισμό των εθνικών ενεργειών ψηφιοποίησης πολιτισμικού και επιστημονικού περιεχομένου. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πρόγραμμα / δίκτυο Αριστείας Minerva : Minesterial Network for Valorising Activities in Digitisation ( EC IST 5 o πλαίσιο, 3/2002-7/2005), - με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων κρατών μελών, το οποίο επεκτάθηκε αργότερα σε συμμετοχή με το πρόγραμμα Minerva Plus – για την υποστήριξη των ενεργειών του NRG , που περιλαμβάνει πλέον αντιπροσώπους από όλα τα κράτη μέλη, επιπλέον και παρατηρητών από Ρωσία-Ισραήλ. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτήθηκε το 2001 η μελέτη ‘Technological Landscapes for Tomorrow 's Cultural Economy', με παραγωγή της DigiCULT Report , EC, 2002, η οποία αναφέρεται στα βασικά τεχνολογικά και στρατηγικά βήματα που πρέπει ακολουθηθούν για την υλοποίηση μιας Ευρωπαϊκής πολιτικής στην ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έκθεση των ως άνω δραστηριοτήτων δίδεται στα Reports ‘Coordinating Digitisation in Europe 2003, 2004, 2005', έκδοση Minerva 2004, 2005, 2006.

  Στο διάστημα 2002-2004, έγιναν σημαντικά βήματα προς τον συντονισμό των ενεργειών ψηφιοποίησης στον Ευρωπαϊκό χώρο, με μελέτη των σημαντικότερων ενεργειών που γίνονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με έκδοση κοινών οδηγιών και καλών πρακτικών σε βασικούς τομείς που αφορούν στην ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και διαχείριση περιεχομένου, και στην διάδοση των αποτελεσμάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αξίζει να αναφερθεί ότι τον Οκτώβριο 2003 η γενική συνέλευση της UNESCO υιοθέτησε την Χάρτα Διατήρησης της Ψηφιακής Κληρονομιάς, η οποία αναφέρεται στην προτεραιότητα ανάπτυξης νομικού και θεσμικού πλαισίου για την προστασία και ψηφιοποιημένη διατήρηση της πνευματικής κληρονομιάς.

  Από το 2005 η ψηφιακή σύγκλιση με στόχο τη διατήρηση και προβολή της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτέλεσε βασική αναφορά και στόχο, όπως φαίνεται από τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Unesco , ομιλίες της Επιτρόπου και την ανακοίνωση του Γάλλου Προέδρου για την δημιουργία Ενιαίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, το οποίο υποστηρίζεται σε διάφορα επίπεδα από όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη. Στο πλαίσιο αυτό η Δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, Μουσείων και Αρχείων αποτελεί ένα μείζον θέμα τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Τον τελευταίο χρόνο, τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με την επιλογή των ‘Ψηφιακών Βιβλιοθηκών' ως κεντρικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και σε διεθνές, με τις ανακοινώσεις προγραμμάτων ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου από το Google , τη Μicrosoft , το Yahoo , οι ενέργειες συντονισμού της δημιουργίας, διαχείρισης και πρόσβασης στο πολιτιστικό απόθεμα πολλαπλασιάστηκαν και οδήγησαν στον καθορισμό ενός νέου Ευρωπαϊκού Δυναμικού Σχεδίου Δράσης. Το Δυναμικό Σχέδιο Δράσης θεωρεί τα Εθνικά ψηφιακά πολιτιστικά τεκμήρια ως μέρος ενός ευρωπαϊκού αποθέματος, προσβάσιμου και χρησιμοποιήσιμου από οποιονδήποτε πολίτη.

  Το Υπουργείο Πολιτισμού παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις Ευρωπαϊκές και γενικότερα τις διεθνείς εξελίξεις που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση και την προβολή πολιτιστικού αποθέματος και τη διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού σε αυτό. Ειδικότερα αναφέρονται:

  •  H συμμετοχή του ΥΠΠΟ στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα MINERVA-ΕC και MICHAEL+. Ιδιαίτερα το δεύτερο έχει ήδη δημιουργήσει μια πλατφόρμα ψηφιοποίησης και διαχείρισης πολιτιστικού αποθέματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και η οποία θα διατεθεί, μέσω της συμμετοχής του Υπουργείου και στους Ελληνικούς Πολιτιστικούς φορείς.

  •  H συνεργασία του Υπουργείου με το Συμβούλιο Εθνικών Αντιπροσώπων ( National Representatives Group ) των Ευρωπαϊκών Κρατών που έχει ως στόχο τη διασφάλιση της συνέργειας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των τεχνολογικών εφαρμογών προβολής πολιτιστικού αποθέματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,

  •  H συμμετοχή του ΥΠ.ΠΟ. στις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ανάπτυξης Ψηφιακών Βιβλιοθηκών ( i 2010 Digital Libraries ), καθώς και Ψηφιακών Αρχείων και Μουσείων, σύμφωνα με τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες.

  •  H πρωτοποριακή πρωτοβουλία του Υπουργείου μας με την ονομασία Δρόμοι του Νερού , στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου των Πολιτιστικών Διαδρομών, που τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και της UNESCO.

Θέμα:

Διενέργεια διαγωνισμού

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 50856. 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, ΤΚ 45221, Ιωάννινα
 2. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΕΕΕΕ): Ημερομηνία αποστολής 10-1-2018
 3. Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
 4. Είδος διαδικασίας: Διεθνής δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός, που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
 5. Τόπος υλοποίησης της σύμβασης: Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης, ΤΚ 45500, Δωδώνη, Νομός Ιωαννίνων
 6. Κριτήριο ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
 7. Κωδικός NUTS:EL 543
 8. Αντικείμενο διαγωνισμού: Η προμήθεια υλικών αποκατάστασης Α' φάση (ασβεστόλιθος, λευκό τσιμέντο-πρόσμικτα κονιαμάτων-χρωστικές, χαλαζιακά αδρανή, ξυλεία και ειδικά μέταλλα)
 9. Κωδικός CPV: 44921300-5, 44111200-3, 24957200-9, 24200000-6, 14212200-2, 03411000-4, 44191100-6, 14622000-7, 14724000-2
 10. Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 161.290,32  ΦΠΑ : € 38.709,68).

  Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι πέντε τμήματα με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό:

  ΤΜΗΜΑ 1: «Ασβεστόλιθος», προϋπολογισμού 81.344,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 65.600,00€, ΦΠΑ: 15.744,00€)

  ΤΜΗΜΑ 2: «Λευκό τσιμέντο, πρόσμικτα κονιαμάτων, χρωστικές», προϋπολογισμού 27.129,96€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. :21.879,00€ ΦΠΑ 5.250,96€)

  ΤΜΗΜΑ 3: «Χαλαζιακά αδρανή», προϋπολογισμού 34.496,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. :27.820,00€ ΦΠΑ 6.676,80€)

  ΤΜΗΜΑ 4: «Ξυλεία», προϋπολογισμού 37.097,70€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. :29.917,50€ ΦΠΑ 7.180,20€)

  ΤΜΗΜΑ 5: «Ειδικά μέταλλα», προϋπολογισμού 19.931,54€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. :16.0    73,82€ ΦΠΑ 3.857,72€)
 11. Χρηματοδότηση: Η Πράξη στην οποία εντάσσεται η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τη ΣΑΕΠ0181 με ενάριθμο 2016ΕΠ01810051 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».
 12. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ανά τμήμα ορίζεται:  

  ΤΜΗΜΑ 1: Ασβεστόλιθος: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

  ΤΜΗΜΑ 2: Λευκό τσιμέντο-πρόσμικτα κονιαμάτων-χρωστικές: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

  ΤΜΗΜΑ 3: Χαλαζιακά αδρανή: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

  ΤΜΗΜΑ 4: Ξυλεία: 48 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

  ΤΜΗΜΑ 5: Ειδικά μέταλλα: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 13. Παραλαβή Διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο Τεύχος Διακήρυξης από την ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr, της Αναθέτουσας Αρχής, www.yppo.gr και του "Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ" , https://diavgeia.gov.gr
 14. Ενημέρωση ενδιαφερομένων: Α. Κάλλιοση, Π. Κατσούδας, Α. Κούτσιανου, τηλ. 2651001051&053, 2651082213& 113, fax2651001052, 2651082313, (08.00 με 15.00), e-mail:efaioa@culture.gr
 15. Τρόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗΔΗΣ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, μέχρι την Πέμπτη, 22-2-2018 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών.

  Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται από ένα έως πέντε. Πιο συγκεκριμένα, προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των τμημάτων είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα αλλά πάντα για το σύνολο των προϊόντων του κάθε τμήματος.
 16. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 23-2-2018 και ώρα 10:00. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση οι Διαγωνιζόμενοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
 17. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για ενώσεις δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.
 18. Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος: α) εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε ένα συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμούτου άρθρου 73 και 74 ν. 4412/2016 και β) εφόσον δεν έχει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σχετική με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.
 19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα 360ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
 20. Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών: Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών πραγματοποιείται στην προσφερόμενη τιμή ανά τμήμα, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, του έντυπου οικονομικής προσφοράς.
 21. Προκαταβολή: Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.
 22. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με τμηματική εξόφληση μετά την οριστική παραλαβή κάθε μέρους των υπό προμήθεια υλικών. Η πληρωμή γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του κάθε μέρους των υπό προμήθεια αγαθών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα ελέγξει την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη και των όρων της σύμβασης (τεχνικών και οικονομικών).
 23. Εγγυήσεις: Οι εγγυήσεις που απαιτούνται είναι: α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 2% της προεκτιμώμενης αξίας του κάθε τμήματος της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 24. Ένωση προμηθευτών: Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την Ένωση, η οποία θα ανακηρυχθεί ως Ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή ως εξής: α) να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία, β) να περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου.​
Ημερομηνία Έκδοσης:

12/01/2018

Έτος:

2018
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις