Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας προκηρύσσει Ανοικτό, Δημόσιο, Διεθνή, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου στη ΒΑ γωνία του αρχαίου γυμνάσιου στον αρχαιολογικό χώρο αρχαίας Μεσσήνης»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας προκηρύσσει Ανοικτό, Δημόσιο, Διεθνή, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί ​τη βάσει της τιμής για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου στη ΒΑ γωνία του αρχαίου γυμνάσιου στον αρχαιολογικό χώρο αρχαίας Μεσσήνης», με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μπενάκη και Παπάζογλου 6, 24133, Καλαμάτα, Π.Ε. Μεσσηνίας, κωδικός NUTS: EL653

2. Πληροφορίες: Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, τηλ. 2721026410, 2721063100, Φαξ.: 2721026209, email: efames@culture.gr / Δήμητρα Πίκουλα, τηλ. 2721063100, email: dpikoula@culture.gr  / Δημοσθένης Κοσμόπουλος, τηλ. 2721063100, email: dkosmopoulos@culture.gr.

3. Δημοσίευση στην ΕΕΕΕ: Ημερομηνία αποστολής 20-12-2017, με προσωρινό αριθμό αναφοράς: 17-730890-001.

4. Ανάρτηση στη ΚΗΜΔΗΣ: 20-12-2017

5. Ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ: 20-12-2017, συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 50640

6. Τύπος Σύμβασης: Προμήθεια αγαθών

7. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της Σύμβασης: Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση  μεταλλικού στεγάστρου για την τμηματική στέγαση της βορειοανατολικής γωνίας του Αρχαίου Γυμνασίου στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. Το μεταλλικό στέγαστρο θα στεγάσει τη ΒΑ γωνία του μνημείου, θα είναι δηλαδή γωνιακό και θα έχει συνολικό εμβαδό κάλυψης 390 τ.μ. Η βόρεια στοά του μνημείου θα καλυφθεί με δικλινή στέγη, ενώ η ανατολική στοά θα καλυφθεί με μονοκλινή στέγη. Η επικάλυψη της στέγης προβλέπεται να γίνει με αυλακωτή λαμαρίνα τύπου sandwich (θερμομονωτική) πάχους 50 mm κατάλληλα χρωματισμένη. Η στέγη συμπληρώνεται με ειδικά τεμάχια, υδρορροές, μετώπες, σόκορα κλπ. από γαλβανιζέ λαμαρίνα.  Σε τμήματα των πλαγίων όψεων στο ανατολικό και βόρειο όριο των στοών, σε συγκεκριμένες θέσεις, θα τοποθετηθούν  τσιμεντοσανίδες  πάχους 12,5 mm κατάλληλα χρωματισμένες. Το έργο περιλαμβάνει το δίκτυο  απορροής των ομβρίων από τη στέγη προς τον περιβάλλοντα χώρο, τον ηλεκτροφωτισμό, το σύστημα επιτήρησης, τους χρωματισμούς και  την  αποκατάσταση του χώρου.

8. Τόπος παράδοσης: Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Μεσσήνης. Ο χρόνος, ο τόπος και τρόπος παράδοσης καθώς και ο χρόνος παραλαβής της προμήθειας περιγράφονται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης και ορίζονται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο της Σύμβασης, που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Παράρτημα Δ της Διακήρυξης), ιδίως στο άρθρο 5 αυτής.

9.  Κοινό λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV):  44112100-9.

10. Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι

11. Συνολικός ανώτατος προϋπολογισμός: Διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες και τετρακόσια πενήντα ευρώ  (265.450,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

12. Διάρκεια της Σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Δεκατέσσερις  (14) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

13. Εγγυήσεις: Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον παρόντα διαγωνισμό είναι οι εξής:

1) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ποσοστού 2% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), δηλαδή συνολικού ποσού 5.309,00 ευρώ, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στα άρθρα 9 και 16 της Διακήρυξης,

2) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσοστού 5% της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στα άρθρα 9 και 29 της Διακήρυξης και στο συνημμένο σχέδιο σύμβασης  μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Παράρτημα Δ, άρθρο 3),

3) Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ποσού 2% της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στα άρθρα 9 και 29 της Διακήρυξης και στο συνημμένο σχέδιο σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Παράρτημα Δ, άρθρο 3Α).

14. Χρηματοδότηση και πληρωμή: Το έργο στο οποίο εντάσσεται η προκηρυσσόμενη προμήθεια και τοποθέτηση χρηματοδοτείται  από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ  014 με ενάριθμο κωδικό ΠΔΕ 2017ΣΕ01400001, στο πλαίσιο του έργου «Προστασία και Ανάδειξη  Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας Μεσσήνης». Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

15. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους–Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα: α) σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή β) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται οι διαγωνιζόμενοι να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την Ένωση, η οποία θα ανακηρυχθεί ως Ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει, είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος Ένωσης είτε καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, σε περισσότερες της μιας προσφοράς άλλως απορρίπτονται όλες οι προσφορές στις οποίες συμμετέχει. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε ένα συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

16. Ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελματικής ικανότητας και τεχνικής καταλληλότητας: Ως ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς προμήθεια αγαθών, ήτοι την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στεγάστρων. Ειδικότερα απαιτείται για τους εγκατεστημένους εκτός Ελλάδος φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. Ως ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής θεωρείται η εκτέλεση τεσσάρων (4) συμβάσεων προμηθειών παρόμοιων με την προκηρυσσόμενη προμήθεια κατά την τελευταία τριετία, συμβατικής αξίας μεγαλύτερης των διακοσίων χιλιάδων (200.000€) ευρώ και η διάθεση κατάλληλου τεχνικού προσωπικού, κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού και μηχανημάτων. Ως ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής απαιτείται επίσης η υποβολή δειγμάτων και των πιστοποιητικών ISO ήτοι: ISO 9001:2008 (ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό) και ΕΝ 1090. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησής του θα πρέπει να καλύπτει όλο το αντικείμενο της διακήρυξης. Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξία, η ειδική τεχνική, επαγγελματική ικανότητα μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης. Συμπληρωματικά ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στους όρους της Διακήρυξης.

17. Οικονομική επάρκεια: Ως ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής απαιτείται ο συνολικός κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων να είναι  μεγαλύτερος των διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (260.000,00€). Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ανωτέρω τιθέμενο όριο. Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξία, η χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία απαιτείται, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.

18. Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

19. Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής.

20. Παραλαβή τεύχους διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (https://www.culture.gr) καθώς και από την ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr).

21. Προθεσμία για την υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τρίτη 30-1-2018, Ώρα: 15:00.

22. Προθεσμία για την παροχή διευκρινίσεων επί της προκήρυξης: Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι και την 12η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 18-01-2018 και ώρα 15:00. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

23. Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία: Κατά των αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής μπορούν να ασκηθούν τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στα άρθρα 360 και επόμενα του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 27 της Διακήρυξης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά από τους Διαγωνιζόμενους στην ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή και περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της.

24. Γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και εκτέλεσης της Σύμβασης: Η γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και εκτέλεσης της σύμβασης είναι η Ελληνική. Επί ποινή αποκλεισμού τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή υποβάλλεται επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο έγγραφο και σε κάθε περίπτωση διαφοράς υπερισχύει η επίσημη μετάφραση. Δικαιολογητικά και έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Εάν έγγραφο υπογράφεται ή είναι πιστοποιημένο από μη ελληνική δημόσια αρχή, αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται/προσκομίζεται με επισημείωση (apostilled). Όλα τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Αντίστοιχα οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά φυλλάδια που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

25. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς: Τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται.

26.Ημέρα, ώρα και τοπος αποσφράγισης προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (www.promitheus.gov.gr) τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 5-2-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία:

20/12/2017 - 30/01/2018

Τόπος:

  • Καλαμάτα, Μεσσηνίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Διενέργεια διαγωνισμού, Προκηρύξεις

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Επικοινωνία:

Δήμητρα Πίκουλα, Δημοσθένης Κοσμόπουλος

Τηλέφωνα: 2721026410, 2721063100

Φαξ: 2721026209

Ε-mail: efames@culture.gr  

            dpikoula@culture.gr 

            dkosmopoulos@culture.gr

Ημερομηνία Έκδοσης:

20/12/2017

Έτος:

2017
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις