Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και διαμόρφωση λίθινων αρχιτεκτονικών μελών από Μαύρο ασβεσ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1η /2015
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 60/2007 και στο Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και διαμόρφωση λίθινων αρχιτεκτονικών μελών από Μαύρο ασβεστόλιθο για τις ανάγκες αποκατάστασης των μνημείων του Ασκληπιείου Επιδαύρου, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1) Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής :
Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΔΙ.Π.Κ.Α) / Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου (Ε.Σ.Μ.Ε)
Αρχαιολογικός χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου, Αργολίδα, Τ.Κ. 21052 – Ελλάδα (GR)
Τηλ.: +3027530-22818, Fax: +3027530-23234, Email: epidauro@otenet.gr
2) Σύμβαση προμήθειας.
3) Είδος διαδικασίας : Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 11 περ. (α) και στο άρθρο 51, παρ. 1 περ. (α) του Π.Δ. 60/2007.
4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών :
Αρχαιολογικός χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου, Αργολίδα, Τ.Κ. 21052 – Ελλάδα (GR)
Τηλ.: +3027530-22818, Fax: +3027530-23234, Email: epidauro@otenet.gr
5) Τίτλος : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΙΘΙΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟ "
Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει την προμήθεια (αγορά) και διαμόρφωση λίθινων αρχιτεκτονικών μελών από μαύρο ασβεστόλιθο, για τις ανάγκες των μνημείων του Ασκληπιείου Επιδαύρου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες.
6) Η διάρκεια της σύμβασης είναι 90 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της.
7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α– Β – Γ - Δ) από την Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου, στην Επίδαυρο, υπεύθυνη κ. Καλούδη Ευγενία, τηλ. +3027530-22818, fax : +3027530-23234, e-mail: epidauro@otenet.gr (ώρες 08:30 με 14:30). Η αναλυτική Διακήρυξη δημοσιεύεται επίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.yppo.gr. Δεν προβλέπεται προθεσμία για την παραλαβή της Διακήρυξης.
9) Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 44.715,45 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (ή 55.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου, υπεύθυνη κ. Καλούδη Ευγενία, μέχρι την 15 - 06 - 2015, και ώρα 15:00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία).
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 16 - 06 - 2015 και ώρα 12:00 π.μ.
Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.
11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της ΕΣΜΕ στην Επίδαυρο, την 16 - 06 - 2015 και ώρα 12:00 π.μ. και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.
12) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: (α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.Ρ.Α.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, (β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, (γ) Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω υπό (α) προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι συνεταιρισμοί καθώς και τα μέλη των ενώσεων θα πρέπει να ανήκουν στα πρόσωπα της ως άνω περίπτωσης (α). Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά, όμως σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτές υποχρεούνται να περιβληθούν είτε τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο.
Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα με μία μόνο προσφορά είτε ως μέλος μίας και μόνο κοινοπραξίας ή ένωσης.
13) Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 1% επί της προεκτιμώμενης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.
14) Λόγοι αποκλεισμού : Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18. Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο επιμελητήριο και μητρώο (εμπορικό – βιομηχανικό ή τοπικό σε επίπεδο νομού επιμελητήριο).
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ενώσεις προμηθευτών, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθένα από τα μέλη της ένωσης.
15) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
16) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσοστού 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
17) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αναδόχου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα την ΣΑΕ 0148 με ενάριθμο 2010ΣΕ01480139 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
18) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.
19) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών η οποία συστήνεται με απόφαση της Διευθύντριας της ΔΙ.Π.Κ.Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Π.Δ.118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 και εισηγείται σχετικά στην Α.Α. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από την γραμματεία της ΕΣΜΕ στην Επίδαυρο:
Αρχαιολογικός χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου, Αργολίδα, Τ.Κ. 21052
Τηλ.: +3027530-22818, Fax: +3027530-23234, Email: epidauro@otenet.gr
20) Βασικοί όροι πληρωμής: η αποπληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του πρώτου και του τρίτου μέρους των υπό προμήθεια υλικών. Στις παραπάνω πληρωμές συμπεριλαμβάνεται η συμβατική αξία των υλικών και επί πλέον ο αναλογούν ΦΠΑ.
21) Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA).
22) Ημ/νία αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση στην ΕΕΕΚ: 28 - 04 - 2015.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν το συνημμένο έντυπο παραλαβής της Διακήρυξης με τα στοιχεία τους, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ΄ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του παρόντος εντύπου την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο υποψήφιος Ανάδοχος.

Τόπος:

  • Ελλάδα

Ημερομηνία Έκδοσης:

05/05/2015
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις