Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας προκηρύσσει Δημόσιο διαγωνισμό με την ανοιχτή διαδικασία προς τον σκοπό επιλογής αναδόχου για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και ρυθμίσεις εκθεσιακού φωτισμού» του Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας

Ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων –Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 60/2007 και το Π.Δ. 118/2007, για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και ρυθμίσεις εκθεσιακού φωτισμού» του Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας με τα ακόλουθα στοιχεία: 
1) Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 49100 Κέρκυρα, Ελλάδα. Τηλ. +30 26610 48310, Φαξ +30 26610 47951, URL: http://www.yppo.gr, http://www.promitheus.gov.gr/. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ε. Μπονέλου, Τζ. Προβατά, Στ. Αρμένης, email: efaker@culture.gr 
2) Σύμβαση προμήθειας. 
3) Είδος διαδικασίας: Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς. 
4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών: Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας, Αρμένη Βράιλα 1, 49100 Κέρκυρα. 
5) Το αντικείμενο της σύμβασης: Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και οι ρυθμίσεις του εκθεσιακού φωτισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας. Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων, στον προγραμματισμό και τις ρυθμίσεις του συστήματος διαχείρισης φυσικού και τεχνητού φωτισμού, καθώς και στην εγκατάσταση και ρύθμιση των φωτιστικών σωμάτων με το σύστημα διαχείρισης φυσικού και τεχνητού φωτισμού για τη δημιουργία σεναρίων φωτισμού στους εκθεσιακούς χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας. Αναλυτικά, για τις ανάγκες της Επανέκθεσης των Συλλογών του Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας θα γίνει προμήθεια φωτιστικών σε ράγα διαφόρων τύπων, καθώς επίσης και φίλτρων κατόπτρων και φίλτρων χρώματος για την επίτευξη των σεναρίων φωτισμού της έκθεσης με τον αντίστοιχο απαιτούμενο ηλεκτρολογικό μηχανισμό. 
Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα οριζόμενα λεπτομερώς ως προς τις ποσότητες και τις προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συγκεκριμένου διαγωνισμού και της σχετικής διακήρυξης. 
6) Δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς μόνο για μέρος της ποσότητας των αντικειμένων ή μόνο για ορισμένα από τα αντικείμενα. 
7) Προθεσμία εκτέλεση της Σύμβασης: δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
8) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 
9) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η υποβολή ερωτημάτων γίνεται μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως την 05.08.2015 και ώρα 15:00. Τα στοιχεία των προσφορών και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή κατατίθενται στην ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 49100 Κέρκυρα. Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Ε. Μπονέλου, Τζ. Προβατά, Στ. Αρμένης.
10) Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, συν ΦΠΑ (23%) 41.400,00 €, σύνολο 221.400,00 € (περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%) για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμα΄των και ρυθμίσεις εκθεσιακού φωτισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας CPV 31500000.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά, στην Ελληνική γλώσσα, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 16.08.2015 και ώρα 22:00. 
11) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την 24.08.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00. 
12) Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους –Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GPA), η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT), β) Ενώσεις – Κοινοπραξίες των ανωτέρω περιγραφόμενων φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται οι διαγωνιζόμενοι να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την Ένωση, η οποία θα ανακηρυχθεί ως ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή ως εξής: (α) να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία, (β) να περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των Ενώσεων – Κοινοπραξιών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη, ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή και εγκρίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας προκήρυξης. 
Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος Ένωσης – Κοινοπραξίας, είτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, σε περισσότερες της μιας προσφοράς άλλως απορρίπτονται όλες οι προσφορές στις οποίες συμμετέχει. 
13) Γλώσσα: Ελληνική. 
14) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18 και του άρθρου 13 της αναλυτικής Διακήρυξης. 
15) Απαιτούνται ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικών δυνατοτήτων των υποψηφίων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αναλυτική Διακήρυξη και ενδεικτικά κατά τα κάτωθι: 
i. Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας: 
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αποδείξουν την απαιτούμενη κατά το άρθρο 14 της αναλυτικής διακήρυξης, οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια προσκομίζοντας δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 β του Ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες και στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1995 για τις Ε.Π.Ε.) των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2012-2013-2014), καθώς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους. Οι διαγωνιζόμενος οφείλει κατ’ ελάχιστον να έχει μέσο κύκλο εργασιών παρόμοιων έργων των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) δηλαδή τουλάχιστον εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00 €). Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της οικονομικής επάρκειας των μελών της. 
ii. Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας: 
Ο Διαγωνιζόμενος οφείλει να αποδείξει την τεχνική του καταλληλότητα προσκομίζοντας: 
1. Γενικές πληροφορίες για το διαγωνιζόμενο, όπως ενδεικτικά πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, τη γενικότερη οργάνωση του διαγωνιζόμενου, τη δυνατότητα παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών, τα μέσα ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών. 
2. Κατάλογο με συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο, έργων τα οποία έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς κατά την προηγούμενη τριετία μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη, και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό (σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 2.α)ii) του Π.Δ. 60/2007. Ως παρόμοιο έργο νοείται η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων με τις σχετικές εργασίες ρύθμισης και προγραμματισμού του εκθεσιακού φωτισμού για Μουσεία και εκθεσιακούς χώρους, δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα. Ο σχετικός πίνακας θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο του άρθρου 16.1.2 της Διακήρυξης 1/2015. 
3. Πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την υλοποίηση των έργων που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο. Αν οι 
παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παροχές των σχετικών υπηρεσιών αποδεικνύονται με πρωτόκολλα παραλαβής ή πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014 τα έγγραφα που προέρχονται από δημόσιο φορέα γίνονται δεκτά και ως ευκρινή φωτοαντίγραφα. Εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, με βεβαίωση του αποδέκτη ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται έγγραφο που αναφέρεται σε επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και όχι π.χ. η υπογραφείσα σύμβαση. 
4. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του προϊόντος σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 18 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον ο προσφέρων, κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
16) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Ίση με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 180.000,00 € x 2% = 3.600,00 €. 
17) Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.: 30.06.2015. 
18) Σχετική Κύρια Νομοθεσία: Π.Δ. 118/2007 και Π.Δ. 60/2007. 
Αναλυτική Διακήρυξη διαγωνισμού με τα Παραρτήματά της (Α΄-Δ΄): διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 09:00-15:00), στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 49100 Κέρκυρα, (αρμόδια υπάλληλος: κκ. Ε. Μπονέλου – Τζ. Προβατά – Στ. Αρμένης, τηλ. 26610-48310, efaker@culture.gr). H αναλυτική Διακήρυξη δημοσιεύεται επίσης στο Διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www. yppo.gr, στην ιστοσελίδα et.diavgeia.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Πηγή χρηματοδότησης: Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 0148 με ενάριθμο κωδικό ΠΔΕ ΣΑ2012ΣΕ01480003, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013», το οποίο υλοποιείται στον άξονα προτεραιότητας «09- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων» του ΕΣΠΑ​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις